Ako sa stať členom?

Proces vstupu do SDV

Všetky informácie o SDV nájdete v brožúre priloženej v dokumentoch na stiahnutie nižšie.

1

Podanie žiadosti o overenie spôsobilosti

zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie.
2

Overenie spôsobilosti zamestnávateľa

poskytovať praktické vyučovanie a získanie osvedčenia.
3

Uzatvorenie zmluvy o duálnom vzdelávaní

Potvrdenie spolupráce medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou.
4

Výber žiakov a uzatvorenie zmluvy

Učebná zmluva sa uzatvára medzi žiakom (zákonným zástupcom) a zamestnávateľom.
5

Nastavenie
spolupráce

medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou.
6

Spustenie praktického vyučovania

v systéme duálneho vzdelávania u zamestnávateľa.

Všetky praktické informácie o SDV nájdete v brožúre

Prezrieť brožúru

Proces podania žiadosti o overenie spôsobilosti zamestnávateľa

Prvým krokom zapojenia sa do systému duálneho vzdelávania (SDV) je pre zamestnávateľa podanie žiadosti spolu s príslušnými prílohami.

V dôsledku pandémie COVID-19 je proces podania žiadosti zjednodušený a prebieha prednostne elektronickou formou.

Vyplnenú žiadosť vrátane príloh posielajte emailom na adresu kurucova@apzd.sk.

Proces overenia spôsobilosti zamestnávateľa

Kľúčovým medzníkom v procese overenia spôsobilosti zamestnávateľa je obhliadka pracoviska praktického vyučovania.

Materiálno-technické zabezpečenie

Kľúčové prvky normatívu prislúchajúce k danému odboru (v prípade, že zamestnávateľ nedisponuje určitým vybavením, daný tematický celok bude zabezpečený školou na základe súhlasu školy).

Priestorové
zabezpečenie

Miesto, kde budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, šatne vrátane sociálnych zariadení, priestor na stravovanie, priestor pre potrebu dovysvetlenia teoretickej látky.

Personálne
zabezpečenie

Hlavný inštruktor je povinný do 1 roka absolvovať odbornú prípravu, ktorá ho oprávňuje koordinovať praktické vyučovanie pre 40 žiakov, inštruktor absolvuje odbornú prípravu pod vedením hlavného inštruktora a môže viesť v jednom čase na praktickom vyučovaní 3 žiakov.

Dôležité odkazy ku spôsobilosti zamestnávateľa

Štatút overovacej komisie Zoznam odborne spôsobilých osôb Zoznam pracovísk praktického vyučovania

Opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa (po 7 rokoch)

Zamestnávateľ zapojený v systéme duálneho vzdelávania disponuje osvedčením s platnosťou 7 rokov.
1

Ak má zamestnávateľ záujem pokračovať v poskytovaní praktického vyučovania, je nevyhnutné, aby absolvoval opakované overenie spôsobilosti.

V takom prípade je potrebné, aby zamestnávateľ vyplnil oznámenie, ktoré následne predloží príslušnej stavovskej organizácii alebo profesijnej organizácii. Zamestnávateľ predkladá oznámenie v zmysle zákona najneskôr 3 mesiace pred ukončením platnosti samotného osvedčenia.

2

Stavovská alebo profesijná organizácia vykoná na základe predloženého oznámenia obhliadku pracoviska praktického vyučovania.

Zamestnávateľovi, ktorý splnil podmienky opakovaného overenia spôsobilosti pre poskytovanie praktického vyučovania, vydá dodatok k osvedčeniu na nové obdobie 7 rokov. Originál dodatku osvedčenia bude zaslaný na adresu sídla zamestnávateľa.

V prípade, ak zamestnávateľ nesplní podmienky opakovaného overenia spôsobilosti, príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia oznámi dotyčnému zamestnávateľovi, že nemôže pokračovať v poskytovaní praktického vyučovania v SDV.

Vzor žiadosti a iné dokumenty

Usmernenie k opakovanému overeniu spôsobilosti zamestnávateľa v roku 2023 Vzor oznámenia zamestnávateľa o záujme pokračovať v SDV Duálne vzdelávanie - Aktuálne informácie a vzory tlačív

Manuál duálneho vzdelávania platný od 1.10.2023

Pozrieť manuál
Scroll top