Ako sa stať členom?

Realizuje sa v prostredí zamestnávateľa, na pracovisku praktického vyučovania. Účasť je dobrovoľná. Je na rozhodnutí zamestnávateľa, či ju ponúkne svojim žiakom. Zároveň je i na rozhodnutí žiakov a ich zákonných zástupcov, či využijú túto príležitosť. Žiak sa môže zároveň prihlásiť aj na viacej cyklov Letnej školy.

Kto môže Letnú školu realizovať?

Zamestnávateľ s osvedčením o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

Zamestnávateľ počas Letnej školy má povinnosť:

  • Stravovať žiakov počas Letnej školy rovnakým spôsobom ako zabezpečuje stravovanie pre svojich zamestnancov.
  • Poskytnúť žiakovi odmenu za produktívnu prácu vo výške minimálnej mzdy.
  • Uskutočňovať odborný rozvoj žiakov pod vedením hlavných inštruktorov, majstrov odbornej výchovy alebo inštruktorov.
  • Realizovať odborný rozvoj žiakov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky.
  • Organizovať v rozsahu najmenej 10 vyučovacích dní a najviac 20 vyučovacích dní praktického vyučovania.
  • Evidovať dochádzku žiaka a obsah aktivít v samostatnej časti dokumentácie pod označením „Letná škola 2024“.
  • V spolupráci so SOŠ zverejniť ponuku Letnej školy svojim žiakom (viac v Usmernení k organizácii a podmienkach).

Nárok na príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania a nárok na zníženie základu dane

Rozsah poskytnutého praktického vyučovania v rámci Letnej školy sa započítava do rozsahu poskytnutého praktického vyučovania pre nárok na príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania a pre nárok na zníženie základu dane z príjmov.

Náklady na Letnú školu na strane zamestnávateľa sú daňovo uznanými nákladmi v zmysle zákona o dani z príjmov.

Letná škola v systéme duálneho vzdelávania nebude financovaná Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

Scroll top