Ako sa stať členom?

Prinášame vám stručný prehľad

 • Termíny prijímacieho konania stanovené pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania:
  1. termín – 2. 5. 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. 5. 2024,
  2. termín – 6. 5. 2024 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2024 a 13. 5. 2024.

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest pre žiakov je 18. 6. 2024 a z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 19. 6. 2024.

 • Zoznam odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie zdravotnej spôsobilosti zverejnilo ministerstvo školstva a k prihláške v týchto odboroch sa povinne prikladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.

Link na zverejnené dokumenty: https://www.minedu.sk/prijimacie-konanie-na-stredne-skoly/

 • Prihlášku na vzdelávanie na strednej škole podáva zákonný zástupca neplnoletého žiaka riaditeľovi do 20. 3. 2024.
 • Výber žiaka pre duálne vzdelávanievydanie potvrdenia o zabezpečení odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v SDV. Uvedené potvrdenie vydáva zamestnávateľ najneskôr do 20. 3. 2024.

Pozn.: Podľa dohody so školou, môže zamestnávateľ osloviť aj uchádzačov, ktorí podali prihlášku na školu bez potvrdenia o zabezpečení OVP v SDV. Oslovovanie týchto žiakov a vydávanie potvrdení o zabezpečení OVP v SDV môže zamestnávateľ podľa dohody so školou realizovať najneskôr do termínu prijímacej skúšky alebo do dňa rozhodovania riaditeľa školy o prijatí žiaka, ak sa nedohodol iný termín.

 • Podmienky prijímacieho konania na OVP v SDV určuje riaditeľ v spolupráci so zmluvným zamestnávateľom. Podmienky zverejňuje škola najneskôr 30. 11. 2023.
 • V rámci určovania počtu žiakov na prijatie do 1. ročníka je definovaný aj počet žiakov, ktorých možno prijať do odborov v SDV. Údaje zverejní škola najneskôr do 31. 3. 2024 na svojom webovom sídle. V záujme optimálneho nastavenia počtu žiakov na prijatie pre SDV sa odporúča, aby škola najneskôr do konca januára oslovila zmluvných zamestnávateľov vo veci určenia počtu učebných miest pre SDV pre prijímacie konanie do 1. ročníka.
 • Zoznam prijatých v 1. a 2. termíne zverejní škola na webovom sídle do 17. 5. 2024.

Pozn.: Škola informuje zmluvného zamestnávateľa o počte nenaplnených miest pre SDV a zároveň mu posiela zoznam prijatých žiakov bez potvrdenia zamestnávateľa v SDV. Zamestnávateľ ich v spolupráci so školou môže osloviť.

 • Zamestnávateľ pozve vybraného žiaka a jeho zákonného zástupcu na prerokovanie učebnej zmluvy a podmienok poskytovania praktického vyučovania. Ak sa dohodnú, uzatvoria učebnú zmluvu, a to najneskôr do 15. 9. 2024. V prípade nenaplnených miest môže zamestnávateľ uzatvoriť učebnú zmluvu so žiakom 1. ročníka najneskôr do 31. 8. 2025.

Viac informácií a dokumentov o prijímacom konaní na stredné odborné školy

Scroll top