Ako sa stať členom?
APZD

Valné zhromaždenie

Je najvyšším orgánom APZD. Tvoria ho delegáti všetkých členov, predstavitelia významných firiem. Má množstvo významných kompetencií. Volí a odvoláva členov Výkonného výboru, Dozornej rady, schvaľuje Stanovy, prezidenta APZD potvrdzuje vo funkcii. Rozhoduje o prijatí či vylúčení člena z APZD, určuje výšku členského príspevku. Schvaľuje rozpočet a účtovnú uzávierku. Koná sa najmenej raz ročne.

APZD

Výkonný výbor

Je kolektívnym riadiacim a rozhodovacím orgánom. Členovia Výkonného výboru zo svojho stredu volia prezidenta APZD, menujú a odvolávajú generálneho sekretára. Výkonný výbor sa stretáva spravidla raz za mesiac a diskutuje o všetkých spoločenských, politických, ekonomických a legislatívnych otázkach Slovenskej republiky. Okrem členov Výkonného výboru sa rokovaní zúčastňujú aj sekretári našich členských zväzov.

APZD

Prezídium

Prezídium je poradným orgánom prezidenta. Členmi sú prezident a viceprezidenti. Na rokovanie sa pozýva aj generálny sekretár, ktorý má poradný hlas. Prezídium zasadá podľa potreby, operatívne a flexibilne reaguje na akékoľvek okolnosti, ktoré sa na Slovensku udejú.

APZD

Dozorná rada

Je kontrolným orgánom, kontroluje hospodárenie APZD. Má najmenej päť členov, ktorými sú predseda Dozornej rady a ostatní členovia. Volí ich Valné zhromaždenie na tri roky. Členstvo v Dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo Výkonnom výbore, Prezídiu a plnením činností spojených s hospodárením APZD. Členom nemôže byť generálny sekretár APZD, ani zamestnanec Sekretariátu. Dozorná rada každoročne kontroluje stav hospodárenia a Valnému zhromaždeniu dáva návrh na vysporiadanie sa s hospodárskym výsledkom.

Výkonný výbor

Kontaktné osoby
Organizačná štruktúra

Roman Gažúr

člen Výkonného výboru
Organizačná štruktúra

Stanislav Čižmárik

člen Výkonného výboru
Organizačná štruktúra

Ján Biznár

člen Výkonného výboru
+421 905 818 506
Organizačná štruktúra

Peter Sádovský

člen Výkonného výboru

Stále máte málo informácií alebo vás zaujíma niektorá téma hlbšie?

Ozvite sa nám!

Kontaktujte nás
Scroll top