Ako sa stať členom?

Aký je rozdiel medzi hlavným inštruktorom a inštruktorom?

HLAVNÝ INŠTRUKTOR

 • Každý zamestnávateľ v duáli potrebuje hlavného inštruktora. Je to fyzická osoba, ktorá zastrešuje a dohliada na realizáciu duálu u zamestnávateľa.
 • Hlavný inštruktor má povinnosť absolvovať školenie realizované stavovskou a profesijnou organizáciou.
 • Má na starosti kompletnú dokumentáciu súvisiacu s duálnym vzdelávaním a zároveň sprevádzanie žiakov priamo v procese praktického vyučovania.
 • Hlavný inštruktor je oprávnený koordinovať praktické vyučovanie pre 40 žiakov.
 • Počet hlavných inštruktorov závisí od počtu žiakov v duáli, každý zamestnávateľ však musí mať minimálne jedného.
 • Hlavný inštruktor v súvislosti s vedením kompletnej dokumentácie zabezpečuje komunikáciu so strednými školami, podieľa sa na výbere žiakov do duálu, uzatvára zmluvu o duálnom vzdelávaní so školou a učebnú zmluvu so žiakom/zákonným zástupcom. Tiež koordinuje prácu inštruktorov a v spolupráci s nimi pripravuje obsah praktického vyučovania. Vedie dochádzku žiakov a dohliada na hmotné a finančné zabezpečenie žiakov.

INŠTRUKTOR

 • Okrem hlavného inštruktora často zamestnávateľ potrebuje aj inštruktorov. Kým hlavný inštruktor sa môže viac zaoberať koordináciou žiakov v duáli, inštruktor je ten, kto bude priamo pracovať so žiakmi.
 • Inštruktor má povinnosť absolvovať školenie, ktoré realizuje hlavný inštruktor priamo vo firme.
 • Inštruktor je fyzická osoba, ktorá zabezpečuje praktické vyučovanie žiaka na pracovisku.
 • Jeden inštruktor môže pracovať v jednom čase maximálne s 3 žiakmi.
 • Počet inštruktorov sa teda odvíja od počtu žiakov v duáli.
 • Inštruktor vedie žiakov, ktorí sa zúčastňujú praktického vyučovania u zamestnávateľa. Oboznamuje ich s materiálom, technologickými postupmi, strojmi, zariadeniami a postupmi sledovania či riadenia kvality produkcie. Prideľuje im cvičnú alebo produktívnu prácu. Sleduje pracovnú činnosť, dodržiavanie bezpečnosti, pracovných postupov a usmerňuje pri vykonávaných činnostiach. Informuje o náplni vyučovacieho dňa, pripravuje podklady, podieľa sa na hodnotení a klasifikácii žiaka.

Čo očakáva stavovská organizácia a zamestnávateľ od hlavného inštruktora a inštruktora?

 1. Schopnosť vytvoriť so žiakom vzťah a pochopiť, že patrí do inej generácie, má odlišné vnímanie a potreby.
 2. Rešpektovať, že žiak prežíva zmenu a môže na ňu rôzne reagovať. Rešpektovať neznamená súhlasiť.
 3. Pred vyhodnotením výkonu žiaka je dôležité pozorovať ho a klásť zisťovacie otázky.
 4. Modelovať správanie, ktoré je od neho očakávané. Ísť príkladom.
 5. Prejavovať trpezlivosť a dôveru voči žiakovi.
 6. Žiaka pozitívne smerovať, prezentovať kladný postoj k firme pri všetkých aktivitách.

Čo očakáva žiak od hlavného inštruktora a inštruktora?

 1. Porozumenie, trpezlivosť, komunikáciu, spoluprácu a schopnosť motivovať.
 2. Uvedomovať si generačné rozdiely. Každá generácia má svoje vlastné charakteristiky týkajúce sa napríklad reči, technologických vplyvov, postojov, spôsobu života a podobne.
 3. Vnímať žiaka ako kolegu, nie ako dieťa.
Scroll top