Ako sa stať členom?
APZD

Čo je tripartita?

HSR SR je konzultačný a dohodovací orgán vlády a sociálnych partnerov na celoštátnej úrovni. Je demokratickým prostriedkom riešenia hospodárskeho a sociálneho rozvoja, rozvoja zamestnanosti a zabezpečenia sociálneho zmieru. APZD v ňom reprezentuje postoje a záujmy svojich členov už od roku 2018.

Na rokovaniach tripartity predkladáme a vysvetľujeme naše stanoviská. Tlmočíme potreby priemyselných podnikov s dôrazom na ich trvalo udržateľnú konkurencieschopnosť a priaznivejšie podnikateľské prostredie.

APZD

Diskutujeme o opatreniach, ktoré by mohli ovplyvniť podnikanie na Slovensku. Prinášame vlastné návrhy našich odborníkov na potrebné zmeny zákonov a iniciatívne vstupujeme do legislatívneho konania.

Pokladáme za dôležité byť zapojení do rozhodovania o otázkach, ktoré sa týkajú podnikania, pracovných podmienok, daňovej a odvodovej politiky, vzdelávania a odbornej prípravy, sociálneho zabezpečenia a iných oblastí. Využívame možnosť sociálneho dialógu s vládou a odbormi, aby sme konsenzom dosiahli vzájomne prijateľné riešenia, ktoré umožnia Slovensku napredovať.

Záznamy z rokovaní

Scroll top