Ako sa stať členom?

Publikácia, ktorá je určená hlavným inštruktorom a inštruktorom v duáli, sa snaží poskytnúť svojim čitateľom čo najširší teoretický základ z oblasti pedagogickej prípravy. Túto inštruktori spravidla nemajú za sebou, čo však neraz kompenzujú vedomím o svojej vzdelávacej misii a snahou o zatraktívnenie vzdelávacieho procesu pre svojich študentov.  

Zmyslom práce hlavného inštruktora je sprevádzať žiaka a budovať s ním vzťah. Jeho úlohou je zistiť očakávania, vysvetliť učebný cieľ, predvádzať jednotlivé kroky, ale aj vyjadriť porozumenie, pozorovať správanie žiaka, poskytovať spätnú väzbu a, samozrejme, oceňovať. 

“Dnešná príprava vo vzdelávacej inštitúcii je však zložitejšia, ako bývala v minulosti. Nielen pre stále technicky náročnejšie prostredie a pracovnú náplň, ale aj pre meniaci sa vzťah študenta k svojej škole a spolupráce s firmou. V ňom hrá dôležitú rolu práve hlavný inštruktor a inštruktor, ktorý nad študentami preberá aj časť výchovného procesu,” vysvetľuje Dominika Kravecová, jedna z autoriek publikácie.  

Publikácia pomáha inštruktorovi v orientácii medzi generáciami študentov, vrátane generácie Alfa, ktorá ešte len prichádza na stredné školy. Túto generáciu popisuje publikácia ako prvá na Slovensku, čo ocenia aj učitelia mimo duálneho vzdelávania. Čitateľovi tiež umožní dôkladný pohľad do kuchyne rôznych typov hodnotení, komunikácie so študentami, poskytuje náhľad do ich sociálnej dynamiky a k tomu všetkému mu poskytuje akúsi vysvetľujúcu mapu, ktorá mu umožní v tom všetkom bezpečne navigovať. 

Toto dielo sa nesnaží nahradiť chýbajúce pedagogické vzdelanie. Kniha chce dať pevnú pôdu pod nohami hlavným inštruktorom v duálnom vzdelávaní, aby mohli naplniť svoju misiu stať sa pre študentov sprievodcami vo svete odbornej práce a pripraviť ich tak na zásadnú časť ich života.  

“Očakávania od hlavných inštruktorov totiž nie sú malé. Musia chápať, že žiak patrí do inej generácie a hľadať podľa toho vhodný jazyk, ktorým s ním môžu komunikovať,” dodáva Kravecová. Vzdelávanie navyše prebieha v puberte, kedy študenti prechádzajú zásadnými zmenami a ich reakcie sú rôzne. Preto je zároveň dôležité, aký hodnotiaci nástroj si inštruktor zvolí, aby mladého človeka pozitívne nasmeroval, nestrácajúc zo zreteľa, že sám je pre žiakov modelovým príkladom v mnohých oblastiach. 

Publikáciu dostanú všetci hlavní inštruktori, ktorí sa zúčastnia školenia hlavných inštruktorov, a pokiaľ o ňu máte záujem aj vy, kontaktujte nás na e-mailovej adrese kravecova@apzd.sk 

Scroll top