Ako sa stať členom?

Vo svete vzdelávania sú uznanie a oslava výnimočných vyučovacích postupov nevyhnutné na podporu inovácií a rastu. Nedávna konferencia hlavných inštruktorov zabezpečujúcich vzdelávanie žiakov priamo u zamestnávateľov slúžila ako platforma pre inštruktorov na výmenu poznatkov, diskusiu o výzvach a ocenenie príkladných inštruktorov, ktorí významne prispeli do tejto oblasti. Poďme sa ponoriť do najdôležitejších momentov tohto obohacujúceho podujatia.

Uplynulý rok

Témou úvodnej prednášky bol pohľad na rok 2023 z pohľadu čísel. Pribudlo až sto vyškolených hlavných inštruktorov, 177 účastníkov aktualizačných školení. Prebehlo tiež 16 prezenčných a desať dištančných školení, ktoré sa venovali práci inštruktorov vo firme, riadenej komunikácii, formatívnemu hodnoteniu  či interaktívnym možnostiam hodnotenia žiakov generácie Z a Alfa.

Úspešného naplnenia sa dočkal inovatívny projekt Učiteľskej akadémie, ktorá pozostáva z desiatich videoukážok a piatich rozhovorov. Spolupracovalo na ňom sedem inštitúcií. Jeho cieľom je poskytnúť študentom a študentkám učiteľstva materiály, ktoré im pomôžu v rozvoji ich učebných kompetencií. Na projekte spolupracovala APZD s Katedrou pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.

Skúmanie inovatívnych metód hodnotenia

Workshop venovaný skúmaniu nových metód hodnotenia žiakov bol pre účastníkov veľmi poučný. Prostredníctvom priameho zapojenia prehĺbilo ich chápanie rôznych stratégií formatívneho hodnotenia a poskytlo pohľad na motiváciu žiakov aj učiteľov. Účastníci mali možnosť porovnať formatívne a sumatívne metódy hodnotenia, lepšie pochopiť motivačnú stránku hodnotenia, ktoré je pre žiaka zároveň spätnou väzbou a umožňuje posúdiť jeho pripravenosť pre ďalšie štúdium.

Osvojením si inovatívnych postupov hodnotenia sú hlavní inštruktori lepšie vybavení na účinnú podporu učenia sa a osobnostného rastu žiakov. Formatívne hodnotenie, ako je portfólio, žiacky denník, peer/rovesnícke hodnotenie a ďalšie nástroje, pomáha žiakom identifikovať aj ich silné a slabé stránky, vytvára v triede lepšiu pracovnú klímu a minimalizuje stres a psychický tlak.

Nová literatúra

Ďalším bodom programu bol krst novej knihy s názvom Partnerstvá v systéme duálneho vzdelávania. Cieľom diela A. Wiegerovej, D. Kravecovej a R. Božika bolo poskytnúť inštruktorom v duálnom vzdelávaní akýsi “manuál”, ktorý im umožní lepšie nadviazať komunikáciu so svojimi žiakmi, podporiť ich rast a vytvárať na pracovisku dobrú atmosféru. Inštruktori totiž väčšinou nie sú pedagógovia. Informácie v novej knihe, opreté o aktuálne dáta, im pomôžu napríklad pochopiť medzigeneračné rozdiely žiakov, vrátane generácie, ktorá na stredné školy a do duálneho vzdelávania ešte len nastúpi.

Ocenenie výnimočnosti

Vrcholom konferencie bolo vyhlásenie víťazov ankety TOP Hlavný inštruktor roka 2023. Uznávaní inštruktori boli ocenení za svoj výnimočný prínos v oblasti duálneho vzdelávania a práci so žiakmi. Víťazi si okrem trofeje, ktoré vyrobilo nadpodnikové vzdelávacie centrum DSA v Nitre, odniesli aj tablety, ktoré do súťaže venovali stavovské organizácie, ako aj ďalšie vecné ceny. Víťazi prvého miesta získali aj medaily J. A. Komenského, ktoré udelila Katedra pedagogiky FiF UK. TOP Hlavným inštruktorom sa stal Jozef Sádecký (Kia Slovakia s.r.o.). Na druhom mieste sa umiestnil Jaroslav Mikát (Schaeffler spol. s.r.o. Kysucké Nové Mesto) a na treťom mieste Jaroslav Rusňák (Duálna akadémia, z.z.p.o.)

Okrem ocenenia skúsených inštruktorov sa na konferencii oslavovali aj úspechy nových talentov v tejto oblasti. Kategória TOP začínajúci hlavný inštruktor ocenila jednotlivcov, ktorí preukázali výnimočný prísľub a odhodlanie na začiatku svojej inštruktorskej kariéry. TOP začínajúcim inštruktorom sa stal Igor Mozolák (VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.). Na druhom mieste sa umiestnil Michal Nemček (Duálna akadémia, z.z.p.o.) a na treťom mieste Pavel Korčok (Nestlé Slovensko s.r.o.)

Jednotná vízia vzdelávania

Na konferencii sa zišla rôznorodá škála zainteresovaných strán, ktoré sa usilujú o formovanie budúcnosti vzdelávania. Spolupráca medzi organizáciami, ako je Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenská živnostenská komora, Slovenská banská komora a priemyselnými partnermi, podčiarkuje význam spoločného postupu pri podpore excelentnosti vzdelávania.

Na záver možno konštatovať, že konferencia bola dôkazom odhodlania a nadšenia inštruktorov, ktorí sa snažia zmeniť životy svojich študentov. Zdieľaním poznatkov, prijímaním inovácií a oceňovaním excelentnosti účastníci potvrdili svoj záväzok napredovať v oblasti vzdelávania a vytvárať lepšiu budúcnosť pre ďalšie generácie

Scroll top