Ako sa stať členom?
APZD

Vzdelávanie a trh práce

Svojou aktivitou chce APZD v ďalšom období ovplyvňovať legislatívu a podmienky na naplnenie tejto vízie. V jej napredovaní je dôležité intenzívne podporovať praktické vyučovanie, zamerané na získavanie kompetencií potrebných pre súčasného človeka. Vzdelávanie by preto malo byť úzko previazané s  aktuálnymi potrebami trhu práce. A to na úrovni stredných aj vysokých škôl. Rýchlo sa meniaca doba zároveň vyžaduje aktívne rozvíjať kultúru celoživotného vzdelávania.  

Len so vzdelanými ľuďmi budú podniky schopné vytvárať nové pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. Aby sa zamestnanci vedeli dlhodobo uplatniť na pracovnom trhu, potrebujú disponovať potrebnou kvalifikáciou a zručnosťami, rozvíjať sa v predvídateľnom pracovnom prostredí.  

Kvalitné a flexibilné zamestnávanie je predpokladom pre udržanie motivácie zamestnancov pracovať a budovať si rodinné zázemie na Slovensku. Podniky si majú v boji o zamestnancov vytvárať zdravú konkurenciu a byť schopné uspieť v medzinárodnom porovnaní. Udržanie a rozvoj zamestnanosti je možné iba v prostredí s predvídateľnou a jednoduchou legislatívou a tam, kde je vytváranie nových pracovných miest nákladovo dostupné. Štát má podporovať firmy v ich schopnosti zamestnávať a nemá vytvárať bariéry v prístupe zamestnávateľov k domácej alebo zahraničnej pracovnej sile.

Scroll top