Ako sa stať členom?

Prečo nesúhlasíme s navrhovanou zmenou?

Európska smernica odporúča, aby minimálna mzda predstavovala 60 % mediánovej alebo 50 % priemernej mzdy. Slovensko dosiahne parameter 50 % priemernej mzdy už budúcom roku. Zmena vzorca by znamenala, že náš pomer vzrastie na viac ako 53 %, čo je výrazne viac než v okolitých krajinách (41 až 47 %).

Negatívny dopad na podnikanie

Návrh vnímame ako politické rozhodnutie zastrešené formálnym sociálnym dialógom. Obsahuje časti idúce nad rámec smernice EÚ. Zmena vzorca bude mať negatívny dopad na podnikateľské prostredie vo výške 110 miliónov eur a ďalej oslabí už tak nízku konkurencieschopnosť slovenských firiem.

Zvýšenie minimálnej mzdy výrazne zasiahne celé podnikateľské prostredie. Najviac postihne sektory ako doprava, stavebníctvo či zdravotníctvo. Napriek tomu vláda odmieta zmierniť nárast nákladov a neplánuje zaviesť žiadne kompenzačné opatrenia ako napríklad v Českej republike, kde zrušili stupne náročnosti práce pre súkromný sektor.

Problémom je napojenie príplatkov na minimálnu mzdu

Na Slovensku poskytujeme viaceré príplatky vo vyšších percentách a v širšom rozsahu ako iné krajiny. Tieto príplatky sa navyše kumulujú. Spôsobuje to problém naprieč všetkými hospodárskymi sektormi. Nie všetky činnosti je totiž možné alebo vhodné vykonávať iba v štandardných pracovných časoch. Kvôli vyšším príplatkom realizujeme na Slovensku stavby, opravy ciest a mostov počas dňa, niektoré práce dokonca počas víkendov vôbec nenapredujú, čo zbytočne predlžuje dobu výstavby.

Naopak, nákladní dopravcovia nemôžu jazdiť počas dňa po železnici, pretože nákladná doprava má pridelené sloty iba v noci. V okolitých krajinách idú nákladné vlaky po separátnej trati. My však máme len jednu trať, ktorá cez deň slúži pre osobné vlaky, preto na ňu nepustíme nákladnú dopravu. No toto vynútené nočné jazdenie následne príplatkami de facto penalizujeme, aj keď štát nevytvoril podmienky pre denné jazdy. Navyše, vyčítame zamestnávateľom nadmernú nočnú prácu, hoci sú k nej často donútení okolnosťami.

Česko na rozdiel od Slovenska má napojené príplatky na priemernú mzdu až na jeden, a to príplatok za prácu v sťaženom prostredí napojený na minimálnu mzdu.

Odmietame zámer zaviesť reprezentatívne kolektívne zmluvy vyššieho stupňa

Nad rámec smernice EÚ je aj návrh opätovného zavedenia reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (KZVS). Ide o automatickú extenziu zmlúv na zamestnávateľov, ktorí neboli súčasťou rokovaní, nepodpísali ju a ani nemusia mať o jej existencii žiadnu vedomosť. Podľa návrhu by sa aj KZVS pokrývajúca menej ako 10 % trhu mohla stať záväznou pre zvyšných 90 %, čo nemožno nazývať reprezentatívnosťou.

Štát si fakticky vynucuje pokrytie kolektívnym vyjednávaním zásahom do voľnosti zmluvných vzťahov nahrádzaním prejavu vôle a núti zamestnávateľov podrobiť sa obsahu. Máme za to, že efektívnym a overeným nástrojom sú a budú podnikové kolektívne zmluvy. Z minulých skúseností vieme, že rozširovanie KZVS nemalo vplyv na rast priemernej mzdy.

Aké odporúčania na ochranu priemyslu presadzujeme?

 • Zrušiť napojenie príplatkov na minimálnu mzdu: Navrhujeme určiť ich pevnou sumou alebo ich úplne či čiastočne oslobodiť od daní a odvodov, čím by sa zamestnancom zvýšil príjem a znížil tlak na rast nákladov.
 • Zachovať minimálnu mzdu na úrovni 57 % priemernej mzdy: Umožní nám to priblížiť sa k pomeru minimálnej mzdy k priemernej mzde v ostatných krajinách EÚ.
 • Zrušiť stupne náročnosti práce pre súkromný sektor: Odporúčame ponechať ich len vo verejnom sektore.
 • Upustiť od zavedenia reprezentatívnych kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa: Alternatívne navrhujeme upraviť reprezentatívnosť KZVS tak, aby pokrývala viac ako 50 % z celkového počtu zamestnancov v rámci celej skupiny. Rozširovanie by sa malo nastaviť na úroveň skupiny, nie divízie. Taktiež by sme chceli umožniť rozširovanie na základe dohody zmluvných strán (zamestnávatelia a odbory), pričom KZVS by nebola záväzná pre zamestnávateľov s podnikovou kolektívnou zmluvou.

Program rokovania

 1. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie
 2. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2025
 3. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 4. Návrh zákona o príspevku poskytovanom z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov
 6. Návrh zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 7. Návrh legislatívneho zámeru zákona o podpore prioritných okresov
 8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 9. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
 10. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
 11. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 12. Podpora rozvoja vidieka v Programe rozvoja vidieka 2014-2022 a Strategickom pláne spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 – čerpanie a návrh alokácie pre obce do 1 000 obyvateľov
 13. Rôzne:
  Vedenie sociálneho dialógu – zmeny v predčasných dôchodkoch v nadväznosti na spoločný list zamestnávateľov z 23.11.2023, legislatívny proces (LP/2024/130) k návrhu zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a zmena podmienok nariadenia SR č. 383/2023 Z. z. o záujme SR udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu schváleného na rokovaní vlády SR dňa 2.5.2024
Scroll top