Ako sa stať členom?

Pravdepodobne máte uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania žiakom v školskom systéme vzdelávania hneď s viacerými zamestnávateľmi. Je to úplne bežná prax a v takomto prípade ste práve vy, stredná škola, manažérom praktického vyučovania a zodpovedáte za priebeh praxe u zamestnávateľa.

Na strane spolupracujúceho zamestnávateľa v školskom systéme vzdelávania by ste mali mať vyškoleného inštruktora (takmer ako v systéme duálneho vzdelávania).

Činnosti, za ktoré sú zodpovední inštruktori v systéme školského vzdelávania (SŠV):

  • súvislé sprevádzanie žiakov počas praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa vedúce k osvojeniu si vedomostí, zručností a schopností potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce v príslušnom odbore,
  • vedenie základnej dokumentácie súvisiacej s praktickým vyučovaním,
  • podieľanie sa na hodnotení a klasifikácii žiakov,
  • a ďalšie činnosti súvisiace s praktickým vyučovaním žiakov v SŠV (napr. prideľovanie cvičnej alebo produktívnej práce, kontrola dodržiavania BOZP, oboznamovanie žiakov s náplňou vyučovacieho dňa a pod.).

Inštruktor môže sprevádzať pri praktickom vyučovaní súčasne max. 3 žiakov

Inštruktor ako zamestnanec firmy, v ktorej prebieha praktické vyučovanie v školskom systéme vzdelávania, sa riadi pokynmi majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe určeného riaditeľom školy.

Ako SOŠ, zodpovedná inštitúcia za praktickú prípravu žiakov v SŠV, máte povinnosť zabezpečiť prípravu inštruktorov najneskôr do jedného roka od začatia výkonu činností inštruktora. Je zákonom predpísané, ako má takáto príprava inštruktora vyzerať a môže ju zrealizovať:

Ste v školení inštruktorov nováčik?

Nie ste na to sami! V prípade záujmu vám vieme zabezpečiť školenie ušité na mieru. Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom emailu nemcova@apzd.sk.

Poskytujeme tiež aktualizačné školenia a webináre vhodné aj pre inštruktorov v SŠV. Aktuálnu ponuku nájdete na  www.skolenieinstruktorov.sk.

Scroll top