Ako sa stať členom?

Podrobný postup ako sa stať zamestnávateľom používajúcim označenie NVC

 1. Zamestnávateľ zašle vyplnenú žiadosť spoločne s požadovanými prílohami príslušnej  stavovskej/profesijnej organizácii.
 2. Povinnou prílohou k žiadosti je stratégia kvality odborného vzdelávania a prípravy podľa potrieb trhu práce.
 3. Príslušná stavovská/profesijná organizácia určí na základe žiadosti zamestnávateľa komisiu, ktorá následne vykoná obhliadku priestorov, v ktorých zamestnávateľ bude vykonávať činnosti zodpovedajúce NVC.
 4. Stavovská/profesijná organizácia prerokuje návrh na udelenie oprávnenia používať označenie NVC s Radou zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu (RZOVP).
 5. Pri rozhodovaní o oprávnení používať označenie NVC sa použijú interné kritériá stavovských organizácií a profesijných organizácií na základe predpisu vydaného RZOVP.
 6. Pri prvom rozhodovaní o oprávnení používať označenie NVC musí zamestnávateľ spĺňať minimálny vstupný štandard hodnotenia kritérií. Celkové požadované skóre je 22 bodov.
 7. Zamestnávateľ je za účelom kontinuálneho používania označenia NVC povinný dosahovať očakávaný progres v plnení hodnotiacich kritérií v stanovených časových intervaloch:

  Stupeň plnenia hodnotiacich kritérií pre NVC  Obdobie plnenia hodnotiacich kritérií  Požadovaný celkový počet bodov 
  Progres 1  do 31.12.2022  26 
  Progres 2  do 31.12.2023  30 
  Progres 3  do 31.12.2024  34 
 8. Do roku 2025 sme v tzv. prechodnom období, po ňom budú uplatňované striktnejšie kritériá v zmysle ustanovenia §22a ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 9. Organizácia vyzve zamestnávateľa na vypracovanie a doručenie správy o stave plnenia očakávaného progresu najneskôr 30 dní pred koncom príslušného obdobia.
 10. Rozhodnutie o oprávnení používať označenie NVC sa vydáva vo forme certifikátu najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti. Prvý certifikát sa vydáva s platnosťou na dobu určitú, t. j. do 31.12.2024.
 11. Za predpokladu, ak zamestnávateľ nedosiahne očakávaný progres plnenia hodnotiacich kritérií za príslušné sledované obdobie, stavovská/profesijná organizácia môže zamestnávateľovi odobrať oprávnenie používať označenie NVC. 
Scroll top