Ako sa stať členom?

Od 1. januára 2022 môžete byť poskytovateľom aj vy ako zamestnávateľ

Komu môžete poskytovať inovačné vzdelávanie? Kto je u vás odborným garantom inovačného vzdelávania?
Najmä učiteľom odborných predmetov a majstrom odbornej výchovy. VÁŠ ZAMESTNANEC, ktorý má najmenej:

 • VŠ vzdelanie 1. stupňa a 5 rokov praxe v dotknutej oblasti alebo
 • úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej 10 rokov praxe v dotknutej oblasti.

Inovačné vzdelávanie môžete poskytovať v rozsahu oprávnenia, ktoré vám vydá MŠVVaŠ SR. Žiadosť obsahuje 1:

 • názov, sídlo a IČO žiadateľa + meno štatutárneho orgánu žiadateľa,
 • kategóriu/podkategóriu, pre ktorú budete inovačné vzdelávanie poskytovať 2,
 • vymedzenie obsahového zamerania,
 • vstupné požiadavky na pedagogického alebo odborného zamestnanca,
 • profesijné kompetencie na výkon pracovnej činnosti, ktoré si absolvent inovuje,
 • titul, meno a priezvisko odborného garanta 3,
 • dátum a miesto podania žiadosti,
 • otlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa.

K žiadosti obsahujúcej uvedené body je potrebné priložiť nasledovné prílohy:

 • dokumentáciu preukazujúcu splnenie kritérií spôsobilosti poskytovať inovačné vzdelávanie (napr. osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v SDV, certifikát hlavného inštruktora/inštruktora, potvrdenie o odbornosti garanta),
 • profesijný štruktúrovaný životopis odborného garanta 4,
 • doklad o uhradení poplatku vo výške 100 % aktuálnej sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu; suma poplatku sa zaokrúhľuje na celé EURÁ smerom nadol (od 1.7.2021 ide o čiastku 234 EUR) 5.

Pokiaľ plánujete poskytovať inovačné vzdelávanie vo viacerých oblastiach, žiadosť sa podáva samostatne pre každú obsahovú oblasť, tzn. je potrebné uhradiť poplatok za každú obsahovú oblasť.

Platobné údaje 6:

IBAN: SK92 8180 0000 0070 0006 3759
Variabilný symbol: 223001

Vašu žiadosť posúdi MŠVVaŠ SR do 30 dní od jej prijatia. Ak sú žiadosť alebo jej prílohy neúplné, MŠVVaŠ SR vás vyzve, aby ste žiadosť alebo jej prílohy doplnili v lehote, ktorá nesmie byť kratšia než 10 dní. V prípade nedodržania lehoty alebo neúplného doplnenia, MŠVVaŠ SR žiadosti nevyhovie.

Ak žiadosť spĺňa všetky náležitosti, MŠVVaŠ SR vám na základe odborného stanoviska komisie vydá do 60 dní od prijatia žiadosti potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania (ďalej len „potvrdenie“) alebo žiadosti nevyhovie, o čom vás písomne upovedomí.

Potvrdenie sa vydáva na 5 rokov.

Zdroje

Dokumenty na stiahnutie

Scroll top