Ako sa stať členom?
 1. Zamestnávateľ zašle vyplnenú žiadosť spoločne s požadovanými prílohami príslušnej stavovskej/profesijnej organizácii.
 2. Povinnou prílohou k žiadosti je stratégia kvality odborného vzdelávania a prípravy podľa potrieb trhu práce.
 3. Príslušná stavovská/profesijná organizácia určí na základe žiadosti zamestnávateľa komisiu, ktorá následne vykoná obhliadku priestorov, v ktorých zamestnávateľ bude vykonávať činnosti zodpovedajúce NVC.
 4. Stavovská/profesijná organizácia prerokuje návrh na udelenie oprávnenia používať označenie NVC s Radou zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu (RZ SDV).
 5. Pri rozhodovaní o oprávnení používať označenie NVC sa použijú interné kritériá stavovských organizácií a profesijných organizácií na základe predpisu vydaného RZ SDV.
 6. Pri prvom rozhodovaní o oprávnení používať označenie NVC musí zamestnávateľ spĺňať minimálny vstupný štandard hodnotenia kritérií. Celkové požadované skóre je 22 bodov.Zamestnávateľ je za účelom kontinuálneho používania označenia NVC povinný dosahovať očakávaný progres v plnení hodnotiacich kritérií v stanovených časových intervaloch:
  Stupeň plnenia hodnotiacich kritérií pre NVC Obdobie plnenia hodnotiacich kritérií Požadovaný celkový počet bodov
  Progres 1 do 31. 12. 2022 26
  Progres 2 do 31. 12. 2023 30
  Progres 3 do 31. 12. 2024 34
 7. Od roku 2025 budú uplatňované striktnejšie kritériá v zmysle ustanovenia §22a ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 8. Organizácia vyzve zamestnávateľa na vypracovanie a doručenie správy o stave plnenia očakávaného progresu najneskôr 30 dní pred koncom príslušného obdobia.
 9. Rozhodnutie o oprávnení používať označenie NVC sa vydáva vo forme certifikátu najneskôr do 60 dní od doručenia žiadosti. Prvý certifikát sa vydáva s platnosťou na dobu určitú, t.j. do 31.12.2024.
 10. Za predpokladu, ak zamestnávateľ nedosiahne očakávaný progres plnenia hodnotiacich kritérií za príslušné sledované obdobie, stavovská/ profesijná organizácia môže zamestnávateľovi odobrať oprávnenie používať označenie NVC.

Bližšie informácie: kravecova@apzd.sk

Scroll top