Ako sa stať členom?

Podstatnou úlohou NVC je zabezpečovanie kontinuálneho vzdelávania, ktoré spája stredné odborné školy (SOŠ), žiakov a ďalších zamestnávateľov.

Môžete sa pýšiť spoluprácou s NVC a vzájomne si vymieňať cenné skúsenosti. Už teraz môžete nadviazať spoluprácu s NVC Duálna akadémia alebo NVC Deutsch Slowakische akademien.

Povinnosťou NVC je vytvárať partnerstvá so SOŠ

Partnerstvo založené na aktívnej spolupráci zahŕňa:

  • profesijný rast pedagogických pracovníkov (vyučujúcich odborných predmetov, majstrov odbornej výchovy) a inštruktorov (v systéme duálneho vzdelávania, rovnako aj v systéme školského vzdelávania),
  • inovačné vzdelávanie pedagogických pracovníkov a inštruktorov (napr. formou stáží, vzdelávacích kurzov a pod.),
  • akreditované kurzy celoživotného vzdelávania,
  • účasť na vypracovaní jednotných zadaní záverečných skúšokzadaní pre odbornú zložku maturitnej skúšky,
  • účasť na aktualizácii ŠVP, vzdelávacích štandardov, normatívov, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia pre odbory v SDV,
  • parciálne vzdelávanie žiakov (časť výučby aj pre žiakov zapojených do školského systému vzdelávania, nie len pre žiakov zapojených do SDV),
  • a navyše, žiaci vašej školy sa vzdelávajú v moderných priestoroch, ktoré sú vybavené najnovším materiálno-technickým zabezpečenímkvalifikovaným personálom.

Ak by ste sa chceli dozvedieť viac informácii o možnosti partnerstva SOŠ s NVC, kontaktujte nás na nemcova@apzd.sk.

Scroll top