Ako sa stať členom?
 1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 2. Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Lex konsolidácia
 3. Informatívna správa o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2023
 4. Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Slovenskej republiky na roky 2021 až 2027 a program jej realizácie na roky 2024 – 2027
 5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 6. Návrh nariadenia vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym faktorom, mutagénnym faktorom alebo reprodukčne toxickým faktorom pri práci
 7. Návrh nariadenia vlády, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
 8. Národný program reforiem Slovenskej republiky
 9. Rôzne:
  • Plnenie úlohy F.8. uznesenia vlády SR č. 75 zo 6.februára 2024 – informácia (MPSVR SR, MZVaEZ SR)
  • Informácia o situácii s predčasnými dôchodkami (minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
  • Návrh termínov zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR na rok 2024
  • Návrh Plánu práce Hospodárskej a sociálnej rady SR na rok 2024
  • Spoločný list sociálnych partnerov – žiadosť o zriadenie pracovnej skupiny Hospodárskej a sociálnej rady SR k stavebnej legislatíve (RÚZ, APZD, AZZZ SR, KOZ SR)
  • Návrh na posilnenie úlohy sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania pri presadzovaní a rozvoji opatrení Národného programu aktívneho starnutia na roky 2021 -2030 – iniciatívny a návrhový materiál (KOZ SR)
  • Hodnotenie úrovne sociálneho dialógu na národnej úrovni a vo vybraných rezortoch (KOZ SR)
  • Úprava podmienok národných víz pre vodičov (nariadenie vlády č. 113/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín) (APZD)
  • Informácia o stave prípravy ďalšieho konsolidačného balíčka (RÚZ)
Scroll top