Ako sa stať členom?

Na pondelkovej tripartite sme prediskutovali viacero vládnych a poslaneckých legislatívnych návrhov. Prioritne sme sa zamerali na potrebu zdynamizovania príprav výzvy podľa oddielu 2.4 Dočasného krízového rámca. Vyzvali sme na jej vypísanie v čo najkratšom čase, nakoľko sme v oneskorení oproti pôvodne zamýšľanému plánu.

V komunikácii so zástupcami vlády sme vzniesli zásadné pripomienky k pilotnému projektu Periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti (VER 2022), ktorý má ovplyvniť dotácie pre vysoké školy. Podporujeme model zavedenia hodnotenia kvality na úkor kvantity. Považujeme však za neakceptovateľné, aby bol použitý nepresný model hodnotenia s mnohými nejasnosťami. Na základe neho by totiž školy s humanitným zameraním a slabou uplatniteľnosťou absolventov na trhu práce získali viac finančných prostriedkov. Technické a prírodovedné vysoké školy, ktorých absolventi sú nedostatkoví a na trhu práce a ich potrebujeme, by naopak o prostriedky prišli.

Nesúhlasné stanovisko sme prezentovali aj k návrhu zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii. Neodporúčame ho na ďalšie legislatívne konanie. Myslíme si, že klimatické ciele môže vláda plniť aj bez prijatia tohto zákona. Navrhujeme vrátiť sa k rokovaciemu stolu a spoločne diskutovať o cieľoch a spôsobe ich napĺňania za existencie súčasnej legislatívy.

Bližšie zdôvodnenie postojov APZD k jednotlivým témam nájdete v stanoviskách, ktoré prikladáme pod článkom v dokumentoch na stiahnutie.

Dokumenty na stiahnutie

Názov
Dátum
Súbor
Zrušenie mimoriadnej situácie
Stanovisko APZD
04.04.2023
pdf
Výzva podľa oddielu 2.4 Dočasného krízového rámca
Stanovisko APZD
04.04.2023
pdf
Stav transpozície smernice o primeraných minimálnych mzdách v EÚ
Stanovisko APZD
04.04.2023
pdf
Novela zákona o štátnej službe
Stanovisko APZD
04.04.2023
pdf
Scroll top