Ako sa stať členom?

Cieľ projektu

Komplexné nastavenie systému overovania kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v Slovenskej republike.

Cieľové skupiny

 • Zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby
 • Mladí ľudia vo veku do 25 rokov
 • Starší ľudia v produktívnom veku
 • Uchádzači o zamestnanie

Prínos projektu

 • Potvrdenie nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií
 • Lepšie uplatnenie na trhu práce
 • Získanie zamestnania, resp. kariérny rast 

Odborné aktivity

Aktivita A – Prvotné nastavenie systému overovania kvalifikácií
Aktivita B – Konkretizácia systému overovania kvalifikácií v praxi
Aktivita C – Spustenie pilotného overovania SOK

Výsledky projektu

 • Register národných garantov min. 75 osôb
 • Register autorizovaných osôb min. 375 osôb
 • Sieť autorizovaných inštitúcií min. 120 inštitúcií
 • Úspešní absolventi Systému overovania kvalifikácií min. 1872 osôb

Zapojené inštitúcie

Názov projektu:
Národný projekt Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike
Operačný program:
Ľudské zdroje
Kód výzvy:
OPLZ-PO1/2019/NP/1.4.1-01
Kód ITMS:
312011V983
Realizátor:
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Miesto realizácie:
Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Dĺžka realizácie projektu:
od 03/2019 do 03/2023
Celkové oprávnené výdavky projektu:
11 780 130,64 €
Koordinátor:
Asseco Central Europe, a.s.
Názov zákazky:
Nastavenie a implementácia štruktúry systému overovania kvalifikácií
Dĺžka realizácie zákazky:
od 07/2021 do 02/2023

Stále máte málo informácií alebo Vás zaujíma niektorá téma hlbšie?

Ozvite sa nám

Scroll top