Ako sa stať členom?

Ciele projektu

Súčasná výzva spočíva v posilnení úlohy sociálneho dialógu na pôde všetkých členských štátov EÚ, preto cieľom národného projektu bude zvyšovať úroveň expertných kapacít sociálnych partnerov za účelom zvyšovania kvality sociálneho dialógu na najvyššej úrovni – medzi zástupcami zamestnancov, zamestnávateľov a štátom, ktorý bude založený na kvalitných odborných podkladoch a vysoko kvalifikovaných predstaviteľoch kolektívneho vyjednávania, zároveň posilniť budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov ako aj posilnenie pozície sociálnych partnerov voči vláde ako dominantnému hráčovi na báze skutočnej akceptácie a rešpektu k sociálnym partnerom.

Prostredníctvom aktivít národného projektu budú sociálni partneri riešiť rozvoj sociálneho dialógu formou skvalitňovania procesu prijímania politík, kontinuálne budovanie expertných a analytických kapacít a v neposlednom rade klásť dôraz na propagovanie výsledkov ako aj samotnej činnosti sociálnych partnerov. Prioritné odborné oblasti, ktoré bude sociálny dialóg riešiť, sú pracovno-právne štandardy, podnikateľské prostredie, ľudské zdroje, smerovanie národného hospodárstva.

Parciálne ciele:

  • silnejší dôraz na budovanie kapacít vnútroštátnych sociálnych partnerov,
  • proaktívne zapojenie sociálnych partnerov do politík EÚ a tvorby právnych predpisov na národnej úrovni,
  • zvyšovanie reprezentatívnosti strešných organizácii sociálnych partnerov,
  • kvalitatívne a kvantitatívne sledovanie miery úrovne sociálneho dialógu, ako aj kvality legislatívneho procesu v SR,
  • podpora regionálneho sociálneho dialógu.

Cieľové skupiny

  • Zamestnanci sociálnych partnerov
  • Zamestnanci verejných a neverejných služieb zamestnanosti

Hlavná aktivita

Rozvoj personálnych a odborných kapacít sociálnych partnerov

Podaktivity

  1. Skvalitnenie procesu prijímania politík v oblasti sociálneho dialógu
  2. Budovanie expertných a analytických kapacít
  3. Odborné podujatia a diseminácia

Partneri

Názov projektu:
Rozvoj odborných kapacít sociálnych partnerov
Operačný program:
Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Kód výzvy:
PSK-MPSVR-007-2023-NP-ESF+
Kód ITMS:
NFP401401DWB3
Miesto realizácie:
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Dĺžka realizácie projektu:
1. 10. 2023 - 31. 1. 2029
Celkové oprávnené výdavky projektu:
23 684 520,49 €
Prijímateľ:
Aliancia sektorových rád

Stále máte málo informácií alebo Vás zaujíma niektorá téma hlbšie?

Ozvite sa nám

Scroll top