Ako sa stať členom?

Napriek neustálej snahe o zvyšovanie digitalizácie, predovšetkým v malých a stredných podnikoch, zostáva jej úroveň stále nízka. Hlavným dôvodom je nedostatok základných informácií. Zväz elektrotechnického priemyslu SR (ZEP SR) a Elektrotechnická asociace ČR (ElA ČR) ukazujú cestu k digitálnej transformácii firiem. V rámci projektu Digitalizácia v podnikoch pripravili vzdelávací program s názvom Digitálna transformácia firiem.

Pozitívnu úlohu pri spolupráci s priemyslom zohrávajú aj vzdelávacie programy stredných a vysokých škôl. Nemusí ísť pritom len o technicky zamerané školy. Dokazujú to skúsenosti z minulých období.

ElA ČR pripravila vzdelávací program na zvýšenie povedomia o digitálnej transformácii v stredoškolskom prostredí. Táto aktivita mala veľmi pozitívne ohlasy nie len zo strany študentov, ale aj zo strany rodičov ako zástupcov generácie, ktorá je súčasťou aktuálneho pracovného trhu. A práve o tento školský program sa opierajú základy projektového vzdelávacieho programu „Digitálna transformácia firiem“. Dopĺňame ho však o podnety vychádzajúce z potrieb reálnej praxe, ktoré sme zozbierali na niekoľkých workshopoch na Slovensku a v Českej republike, práve so zástupcami malých a stredných firiem.

Vzdelávací program je určený pre široké portfólio účastníkov ako z priemyselného prostredia, tak z oblasti služieb, bez ohľadu na pozíciu vo firme a súčasnú úroveň digitálnych zručností. Je zameraný najmä na malé a stredné podniky, ktoré nie sú súčasťou zahraničných korporácií a nepreberajú ich dátovú kultúru.

Názov projektu:
Digitalizácia v podnikoch
Akronym projektu:
DIGICOM
Číslo projektu:
2021-2-SK01-KA210-VET-000050706
Koordinátor projektu:
Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky
Partner projektu:
Elektrotechnická asociácia Českej republiky
Poskytovateľ:
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Miesto realizácie:
Slovenská republika, Česká republika
Dĺžka realizácie:
od 1. 3. 2022 do 28. 2. 2023
Celková výška grantu:
60 000 €

Cieľ projektu

Zvýšiť povedomie a záujem o digitalizáciu, automatizáciu a robotizáciu v podnikoch pomocou vzdelávacieho programu prispôsobeného požiadavkám z reálnej praxe. Najmä v podnikoch, v ktorých pretrváva potreba zavádzania prvkov digitalizácie a prvkov Priemyslu 4.0.

Cieľová skupina

 • členské firmy (zástupcovia/predstavitelia združených podnikov) ZEP SR, ktorí sa podieľajú na duálnom vzdelávaní,
 • inštruktori pre praktické vyučovanie – systém duálneho vzdelávania (SDV),
 • 18 stredných odborných škôl a technických univerzít (časť zväzovej členskej základne ZEP SR),
 • členské firmy (zástupcovia/predstavitelia združených podnikov) ZEP SR a ElA (vrátane stredných škôl a univerzít),
 • zástupcovia/predstavitelia malých stredných a mikro podnikov, tzv. stakeholderi, kam v rámci projektu radíme najmä majiteľov týchto podnikov, výrobných riaditeľov, obchodných riaditeľov, finančných riaditeľov,
 • samostatne zárobkovo činné osoby (živnostníci), rodinné podniky.

Všeobecne podniky (a aj jednotlivci), v ktorých pretrváva potreba zavádzania digitalizácie a prvkov Priemyslu 4.0 do výrobného procesu a touto transformáciou by mohlo dôjsť k výraznému zvýšeniu ich produktivity a konkurencieschopnosti na národnom aj medzinárodnom trhu v danom odvetví.

Aktivity projektu

 • Projektové riadenie a vyhodnotenie
 • Príprava vzdelávacieho programu
  Výsledok tejto aktivity bol z veľkej časti zároveň výsledkom projektu, nakoľko sa v nej tvoril primárne stanovený cieľ a to tvorba vzdelávacieho programu. Táto aktivita pomohla dosiahnuť nielen ciele aktivity, ale významne prispieť k hlavným cieľom projektu. Vypracovanie vzdelávacieho programu bolo jedným z hlavných cieľov projektu. Na základe zdieľania skúsenosti v rámci stretnutí so zástupcami cieľovej skupiny sme pripravili, otestovali a sfinalizovali vzdelávací program, ktorý bude pokrývať konkrétne potreby cieľovej skupiny.
 • Pilotné testovanie                                                                                                                                                                    Aktivita spočívala v praktickom overení vzdelávacieho programu. Spätná väzba umožnila transformovať pilotné vzdelávanie do finálnej podoby. Pilotné testovanie bolo zároveň kontrolných mechanizmom smerovania celého projektu. V rámci pilotného testovania sme realizovali v oboch partnerských krajinách školenie na tému Digitálna transformácia firiem.

Šírenie výsledkov projektu

Dôležité odkazy:

Napísali o nás:

Stále máte málo informácií alebo Vás zaujíma niektorá téma hlbšie?

Ozvite sa nám

Scroll top