Ako sa stať členom?

Nosný cieľ projektu SRI

Pružný prenos nových inovačných prvkov uplatňovaných v pracovných činnostiach na pracovných miestach v jednotlivých sektoroch národného hospodárstva do poznatkovej bázy vzdelávania a prípravy pre trh práce s podporou IS NSP/SRI.

Cieľové skupiny

 • zamestnávatelia,
 • samostatne zárobkovo činné osoby,
 • štátne orgány,
 • orgány územnej samosprávy,
 • štátni poskytovatelia služieb zamestnanosti,
 • štátne orgány a organizácie pôsobiace v oblasti výchovy a vzdelávania
 • neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti (napr. agentúry a poradenské inštitúcie)
 • kariéroví a výchovní poradcovia,
 • občania.

Hlavné aktivity projektu

Aktivita 1

 • identifikácia inovačných lídrov pre sektory hospodárstva v spolupráci so sociálnymi partnermi, 
 • analýza sektorov z aspektu definovania požiadaviek na inovačné procesy existujúcich a novovzniknutých zamestnaní, 
 • štatistické vyhodnocovanie revízie, tvorby a inovácie národných štandardov zamestnaní,
 • odborné zabezpečovanie metodicko–technickej a koordinačnej činnosti systémovým štruktúram monitorovania potrieb trhu práce (Riadiaci výbor SRI, Aliancia sektorových rád, sektorové rady a ich pracovné skupiny, expertné tímy),
 • reporting plnenia Národnej stratégie zamestnanosti,
 • návrh konceptu rozšírenia informačného systému,
 • prehodnotenie počtu a štruktúry sektorových rád, ich optimalizácia,
 • vizualizácia návrhov sektorových partnerstiev, dohôd a klastrov,
 • vypracúvanie sektorových stratégií rozvoja ľudských zdrojov a definovanie sektorových odporúčaní,
 • hodnotenie funkčnosti a efektívnosti sektorových rád.

Aktivita 2 

 •  vytvorenie mechanizmu komunikačného portálu na sektorovú identifikáciu zmien v dopyte trhu práce, 
 • identifikácia vývojových tendencií obsadzovania a kvality pracovných miest podľa sektorov a vykonávaných zamestnaní vo väzbe na vzdelanie a odmeňovanie,
 • stanovenie relácií medzi povolaniami a programami celoživotného vzdelávania podľa sektorov hospodárstva a ich kvalitatívne hodnotenie vo vzťahu k deklarovaným potrebám sektorov,
 • odborná príprava, školenia pre pracovníkov využívajúcich identifikované zmeny na zlepšenie adaptability pracovníkov a podnikov,
 • návrh systému na tvorbu podkladov pre dynamické podnikové kategórie prác a nástrojov strategického riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v podnikoch. 

Aktivita 3 

 • preskúmanie požiadaviek zamestnávateľov na zručnosti a náplň práce jednotlivých zamestnaní z aspektu komplexnej produktivity zamestnancov s osobitným zameraním na inovačné trendy v sektoroch hospodárstva SR,
 • sumarizácia a interpretácia výsledkov výskumu vplyvu inovácií na jednotlivé zložky kompetenčného modelu a náplní práce zamestnaní v národnom hospodárstve v súvislosti so sledovaním vybraných aspektov,
 • metodika na sledovanie a vyhodnocovanie aspektov výkonnosti a produktivity zamestnancov, ich odborného a profesijného rastu, kvality pracovného prostredia, medzisektorálnych kľúčových kompetencií uplatniteľnosti na trhu práce v kontexte 5–tich typov sektorovo-kompetenčných úrovní,
 • návrh systému na tvorbu podkladov pre dynamické podnikové katalógy prác a nástrojov strategického riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v podnikoch,
 • revízia – inovácia NŠZ zverejnených v IS NSP z II. a III. realizačnej etapy NSP,
 • vypracovanie NŠZ u novovzniknutých zamestnaní, resp. doplnenie nezverejnených NŠZ,
 • analýza a tvorba návrhov na rozšírenie štruktúry NŠZ,
 • aktualizácia a inovácia nadväzujúcich dôležitých dokumentov (manuál na tvorbu NŠZ, na prácu s Registrom kompetencií, na prácu s Registrom zamestnaní),
 • tvorba sústavy povolaní.

Aktivita 4 

 • nastavenie a implementácia systému na pravidelnú aktualizáciu NŠZ na zabezpečenie hodnoverných informácií o aktuálnych a budúcich potrebách zamestnávateľov,
 • aktualizácia, inovácia a rozšírenie IS NSP/SRI, Manuálu na prácu v privátnej zóne IS NSP/SRI a Manuálu na prácu v IS NSP/SRI,
 • vývoj a štandardizácia výskumných nástrojov na pravidelné monitorovanie vývoja v sektoroch s dôrazom na zmeny v požadovaných zručnostiach,
 • analýza aktuálneho stavu využívania klasifikácií, číselníkov a databáz,
 • rozšírenie IS v súvislosti s multidimenzionálnym členením determinantov vývoja zamestnanosti a ukazovateľov výkonnosti trhu práce,
 • monitorovanie vývoja v sektoroch s dôrazom na zmeny v požadovaných zručnostiach, vedomostiach a spôsobilostiach pracovníkov na konkrétnych pracovných pozíciách,
 • návrh a riešenie prepojenia na systém Európskych služieb zamestnanosti v súvislosti s poskytovaním zodpovedajúcich informácií o zamestnaniach na zahraničných trhoch práce,
 • systematická aktualizácia klasifikácií, číselníkov a databáz na základe potrieb trhu práce, štatistických zisťovaní, vyhodnocovania trendov v inováciách, nových technológiách a ich vplyvu na zamestnanosť a pracovné činnosti s dôrazom na SK ISCO-08,
 • revízia a aktualizácia Národnej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08,
 • správa klasifikácií, číselníkov a prevodníkov a ich prepojenia na NŠZ, ako napr. ISCED,EKR,SKKR, SK NACE Rev.2,
 • Implementácia prepojenia na Európsku klasifikáciu zručností/kompetencií, kvalifikácií a povolaní ESCO.

Aktivita 5 

 • komparatívne analýzy a analýzy zahraničných systémov so zámerom optimalizácie národného systému monitorovania potrieb trhu práce zameraných na:
  • potreby zamestnávateľov, 
  • vzdelávanie, 
  • vedu, výskum a inovácie.

Podporné aktivity

 • Riadenie projektu.
 • Publicita a informovanosť.
Prijímateľ:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Operačný program:
Ľudské zdroje
Územná pôsobnosť projektu:
Bratislavský kraj, Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
Realizácia:
apríl 2019 - december 2022

Stále máte málo informácií alebo Vás zaujíma niektorá téma hlbšie?

Ozvite sa nám

Scroll top