Ako sa stať členom?

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie systémového prostredia prognózovania potrieb trhu práce a kvantitatívne a kvalitatívne zosúlaďovanie vzdelávacej ponuky s potrebami trhu práce prostredníctvom ASR a sektorových rád založené na hodnotení ekonomickej klímy prostredníctvom demografickej analýzy, makro a mikroekonomickej analýzy, modelových analýz vývoja trhu práce, identifikácie technologických zmien a dopadov na štruktúru pracovných pozícií, ako aj štruktúry systému vzdelávania s informačnými výstupmi použiteľnými pre čo najširšie spektrum cieľových skupín (širšia verejnosť, učiaci sa a poskytovatelia vzdelávania, kariéroví poradcovia a HR špecialisti, ľudia na trhu práce, rezortné ministerstvá a pod.). Prostredníctvom projektu sa nastaví mechanizmus sprostredkovania spoľahlivých, pravidelných a podrobných údajov vo formách a štruktúrach požadovaných pre ich ďalšie využitie aj tretími stranami.

Na základe modelov zmien a vývoja dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile je cieľom projektu reflektovať na tieto zmeny prostredníctvom vypracovania konkrétnych návrhov na zmeny v existujúcich štandardoch (zamestnaní, kvalifikácií), identifikovať nové štandardy a pripraviť a predložiť návrhy na úpravu/doplnenie kvalifikačných a hodnotiacich štandardov v NSK. Výstupy projektu tak budú predstavovať jeden z hlavných nástrojov zvyšovania flexibility a aktuálnosti vzdelávacieho systému v SR, ako aj jeden z hlavných nástrojov podpory rozhodovacích procesov pri tvorbe politík v tejto oblasti prostredníctvom strategických a koncepčných dokumentov. Výstupy projektu budú zároveň tvoriť základ pre určovanie štruktúry a obsahov vzdelávacieho systému na všetkých stupňoch a formách, so špeciálnym zreteľom na ďalšie vzdelávanie (napr. v kontexte rekvalifikácií).

Cieľové skupiny

  • Zamestnanci sociálnych partnerov a organizácií občianskej spoločnosti
  • Zamestnanci verejných a neverejných služieb zamestnanosti

Hlavné aktivity

Aktivita 1
Inštitucionalizácia aktivít ASR/sektorových rád v kontexte prognózovania potrieb trhu práce
Aktivita 2
Prognózovanie a transfer
Aktivita 3
Návrh aktualizácie a upgrade IS NSP

Partneri

Názov projektu:
Aliancia sektorových rád – predvídanie trendov a potrieb trhu práce
Operačný program:
Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Kód výzvy:
PSK-MPSVR-006-2023-NP-ESF+
Kód ITMS:
NFP401401DVY1
Miesto realizácie:
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Dĺžka realizácie projektu:
1. 10. 2023 - 30. 9. 2028
Celkové oprávnené výdavky projektu:
29 883 252,00 €
Prijímateľ:
Aliancia sektorových rád

Stále máte málo informácií alebo Vás zaujíma niektorá téma hlbšie?

Ozvite sa nám

Scroll top