Ako sa stať členom?

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je digitálne a odolné oživenie APZD, prostredníctvom zvýšenia kvalifikácie zamestnancov.
Cieľ projektu sa bude napĺňať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, ktorá sa skladá z dvoch podaktivít.

Hlavná aktivita

Profesijný rozvoj nových zručností zamestnancov, vrátane digitálnych zručností.

Podaktivity

Podaktivita č. 1: Výber a príprava zamestnancov
Podaktivita č. 2: Vzdelávanie zamestnancov asociácie

V prvej časti projektu sa vyberú zamestnanci na vzdelávanie, ktoré bude prebiehať v rámci podaktivity č. 2. Školenia budú pripravované na mieru v rámci troch kurzov – Rozvoj digitálnych zručností a spracovanie dát, WordPress, Digitalizácia v legislatívnom procese.

Cieľové skupiny

  • zamestnanci APZD

Výsledkom projektu budú vyškolení zamestnanci, ktorým sa zvýši kvalifikácia v rámci digitálnych zručností. Budú môcť byť zaradení na vyššiu úroveň v rámci ich pracovnej pozície. Zároveň budú schopní si udržať svoje pracovné miesto, keďže budú pre asociáciu efektívnejší a hospodárnejší. Digitalizácia procesov a vyškolenie zamestnancov posunie APZD na vyššiu úroveň, a zároveň sa tak stane odolnejšia a pripravená na prípadnú ďalšiu vlnu pandémie, resp. inú pandémiu alebo neočakávanú zmenu trhu podobného charakteru.

APZD projektom prispeje k prechodu na digitálnu ekonomiku a vzniku ekologickejších a udržateľných pracovných miest.

Projekt bude realizovaný prostredníctvom prioritnej osi 8 – REACT-EU a špecifického cieľa 8.1.1 – Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dopadov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.

Názov projektu:
Zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov APZD
Operačný program:
Ľudské zdroje
Kód výzvy:
OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01
Kód ITMS:
312080CLF8
Miesto realizácie:
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Lamačská cesta 3/C
841 04 Bratislava
Dĺžka realizácie projektu:
od 03/2023 do 12/2023
Prijímateľ:
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Celkové oprávnené výdavky projektu:
105 851,47 €

Stále máte málo informácií alebo Vás zaujíma niektorá téma hlbšie?

Ozvite sa nám

Scroll top