Ako sa stať členom?

Ciele projektu

Cieľom projektu je vytvoriť priestor pre profesionalizáciu sociálneho dialógu s potenciálom zefektívniť a skvalitniť nielen proces prípravy legislatívy na tripartitnej úrovni, ale zamerať sa i na obsahovú stránku posudzovania legislatívy v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti SR a zvyšovania miery sociálneho zmieru, a zároveň posilniť budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania. 

Cieľom je tiež podporiť zabezpečenie kvalitných a odborných reakcií na neustále sa meniacu situáciu na trhu práce a pripraviť cielenejšie opatrenia zamerané na zlepšenie schopnosti verejných služieb zamestnanosti poskytovať včasné a individualizované služby zamestnanosti, ktoré sú vykonávané na princípe kvality ľudských zdrojov, prepojenia na trh práce, lepšej spolupráce so súkromnými službami zamestnanosti a sociálnom dialógu cielenom na rozvoj zamestnanosti.

Cieľové skupiny

  • inštitúcie verejných a súkromných služieb zamestnanosti a ich zamestnanci
  • sociálni partneri
  • zamestnanci
  • zamestnávatelia

Hlavná aktivita

Posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov, budovanie infraštruktúry a komunikačnej platformy sociálneho dialógu a rozvoja sociálneho partnerstva na národnej a medzinárodnej úrovni.

Podaktivity

Podaktivita 1.1 – Posilnenie kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom analytickej činnosti
Podaktivita 1.2 – Posilnenie kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpornej expertnej činnosti

Podporná aktivita

Informovanosť, publicita a podporné činnosti

Sociálni partneri projektu:

Názov projektu:
Národný projekt Podpora kvality sociálneho dialógu
Operačný program:
Ľudské zdroje
Kód výzvy:
OP ĽZ NP 2019/3.3.1/01
Kód ITMS:
312031V749
Miesto realizácie:
Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj
Dĺžka realizácie projektu:
od 7/2018 do 11/2023
Celkové oprávnené výdavky projektu:
16 969 256,73 €
Prijímateľ:
IA MPSVR SR

Analýzy na stiahnutie:

Názov
Súbor
Analýza aktuálnych zmien na trhu práce najmä v kontexte dôsledkov pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej krízy v sektore elektrotechniky
pdf
Analýza aktuálnych zmien na trhu práce najmä v kontexte dôsledkov pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej krízy v sektore ťažby a úpravy surovín a geológie
pdf
Analýza aktuálnych zmien na trhu práce najmä v kontexte dôsledkov pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej krízy v sektore automobilového priemyslu a strojárstva
pdf
Analýza dopadov na zamestnanosť pri prechode štátu na obehové hospodárstvo
pdf

Užitočné linky

Stále máte málo informácií alebo Vás zaujíma niektorá téma hlbšie?

Ozvite sa nám

Scroll top