Ako sa stať členom?
APZD

VYJADROVANIE SA K OBSAHU ZADANIA

APZD sa v súlade s kompetenciami podľa § 32 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov vyjadruje k obsahu záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky a absolventskej skúšky.

Požiadavky na vypracované zadania

Pre zadania platí, že musia byť vypracované v súlade s požiadavkami obsiahnutými v Štátnom vzdelávacom programe. Zadania reflektujú na všeobecné požiadavky na odborné kvalifikácie a kompetencie. Formulácia zadaní musí byť jasná, jednoznačná, v logickom slede od jednoduchého problému k zložitejšiemu javu. Každé zadanie by malo reflektovať aj na požiadavky z aplikačnej praxe, teda na požiadavky zamestnávateľov. Preto odporúčame, aby zadanie nebolo zamerané špecificky len na konkrétny problém, ale aby vyžadovalo od žiaka kompletné odborné posúdenie danej problematiky.

Ako postupovať pri získavaní spätnej väzby od zamestnávateľa
1

Doručenie elektronickej žiadosti

SOŠ doručí v elektronickej forme žiadosť o posúdenie obsahu skúšky spolu s jednotlivými zadaniami na e-mail: kravecova@apzd.sk

2

Termín doručenia zadania

Zadania treba doručiť do 5. apríla v prípade maturitnej skúšky alebo 5. marca v prípade záverečnej alebo absolventskej skúšky.

3

Vyjadrenie k zadaniu

APZD sa k zadaniam vyjadrí najneskôr do 15. apríla v prípade maturitnej skúšky alebo 15. marca v prípade záverečnej alebo absolventskej skúšky.

Usmernenie o posudzovaní obsahu odbornej zložky maturitnej skúšky, záverečnej skúšky a absolventskej skúšky

Pozrieť usmernenie

Nominovanie zástupcov do komisií

APZD sa v súlade s kompetenciami podľa § 32 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov môže delegovať svojho zástupcu do skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, predmetovej komisie pre odbornú zložku maturitnej skúšky a skúšobnej komisie pre absolventskú skúšku.

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov je členom skúšobnej komisie aj skúšajúci zástupca stavovskej alebo profesijnej organizácie, ak ho deleguje. Skúšajúci zástupca musí spĺňať legislatívou stanovené kvalifikačné predpoklady:

Maturitná skúška

Skúšajúci zástupca má najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore a vykonával najmenej 5 rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi príslušného študijného odboru.

Záverečná skúška

Skúšajúci zástupca musí mať najmenej stredné odborné vzdelanie v príslušnom alebo príbuznom odbore. Zároveň musí vykonávať najmenej 5 rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi príslušného učebného odboru.

Absolventská skúška

Skúšajúci zástupca má najmenej vyššie odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odborne alebo študijnom odbore a najmenej 5 rokov vykonával povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími štandardmi príslušného študijného odboru.

Scroll top