Ako sa stať členom?

APZD sa vyjadruje k obsahu záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky a absolventskej skúšky. Asociácia pri tom zohľadňuje aktuálne potreby trhu práce, trendy v technológiách, ale aj pracovných postupoch a princípy Priemyslu 4.0.

Požiadavky na vypracované zadania

Pre zadania platí, že musia byť vypracované v súlade s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu a reflektovať všeobecné požiadavky na odborné kvalifikácie a kompetencie.

Formulácia zadaní musí byť jasná a jednoznačná. Každé zadanie by malo reflektovať aj na požiadavky z aplikačnej praxe zamestnávateľov. Preto odporúčame, aby zadanie nebolo zamerané špecificky len na konkrétny problém, ale aby vyžadovalo od žiaka kompletné odborné posúdenie danej problematiky.

Postup

SOŠ doručí v elektronickej forme žiadosť o posúdenie obsahu skúšky spolu s jednotlivými zadaniami na e-mail: kravecova@apzd.sk. Zadania treba doručiť do 5. apríla v prípade maturitnej skúšky. APZD sa k zadaniam vyjadrí najneskôr do 15. apríla v prípade maturitnej skúšky.

Odborné posúdenie

Prijaté žiadosti posúdi priamo odborník. Zameriava sa najmä na skladbu a formu skúšky, ale aj na tému v kontexte technologických inovácií a potrieb aplikačnej praxe. Okrem toho oslovený odborník uvedie aj príklady dobrej praxe z firemného prostredia pri ukončovaní štúdia.

Zvyšovanie kvality ukončovania stredoškolského štúdia patrí medzi dlhodobé ciele APZD a týmito cestami prispieva k jeho naplneniu.

Scroll top