Ako sa stať členom?

Smernica sa vzťahuje na všetky študijné a učebné odbory skupiny 26 – Elektrotechnika. Ďalšie odbory, na ktoré sa smernica vzťahuje, nájdete TU.

Odborná spôsobilosť sa overuje v rámci záverečnej alebo maturitnej skúšky. Žiak podáva prihlášku na overenie odbornej spôsobilosti riaditeľovi školy najneskôr 30 dní pred konaním skúšky. Riaditeľ školy rozhoduje o forme a spôsobe overenia odbornej spôsobilosti v spojitosti so školským vzdelávacím programom.

Náležitosti overenia odbornej spôsobilosti

Žiak musí preukázať vedomosti, zručnosti a schopnosti najmenej na 75 % v oblastiach:

  • predpisov, upravujúcich BOZP a bezpečnosť technických zariadení elektrických,
  • ochrany pred úrazom elektrickým prúdom,
  • zabezpečovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

SOŠ vydáva žiakovi doklad osvedčenie o overení odbornej spôsobilosti.

Pre žiaka, ktorý úspešne ukončí štúdium bez získania elektrotechnického vzdelania, ale počas štúdia absolvoval odborné vzdelávanie a prípravu zameranú na príslušné technické zariadenia elektrické do 1000 V, v objektoch triedy A, v rozsahu najmenej 120 vyučovacích hodín, sa vydá osvedčenie. V tomto osvedčení bude uvedený vymedzený rozsah na výkon činností na technických zariadeniach elektrických do 1000 V, v objektoch triedy A.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na nemcova@apzd.sk.

Scroll top