Ako sa stať členom?

Odporúčanie Asociácie priemyselných zväzov a dopravy platné od 1. 9. 2022

V zmysle ustanovenia § 21 ods. 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave je povinnosťou zamestnávateľa, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, vydať vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania (PPV), ktorý zverejní na viditeľnom mieste.

1

Súčasťou obsahu vnútorného poriadku je okrem iného aj priebeh praktického vyučovania.

2

Priebeh praktického vyučovania upravuje vecné a časové členenie obsahu praktického vyučovania, ako aj podmienky ukončovania štúdia v rozsahu praktickej časti záverečnej alebo maturitnej skúšky.

3

Priebeh praktického vyučovania je zároveň členený podľa ročníkov štúdia a spracováva sa pre každý odbor vzdelávania samostatne vo forme neoddeliteľnej prílohy k vnútornému poriadku PPV.

4

Aktualizáciu vnútorného poriadku PPV sa odporúča uskutočniť s účinnosťou najneskôr od 1. 9. 2022.

Priebeh praktického vyučovania - vzory

Priebeh praktického vyučovania skupina odborov 23 Priebeh praktického vyučovania skupina odborov 24 Priebeh praktického vyučovania skupina odborov 26


Zdôrazňujeme, že zverejnené znenie priebehu praktického vyučovania pre skupiny odborov 23, 24 a 26 má výlučne odporúčací charakter.

Scroll top