Ako sa stať členom?

Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) z januára 2022 posudzuje úraz žiaka na pracovisku praktického vyučovania (PPV) ako pracovný úraz. Zamestnávateľ v takom prípade postupuje rovnakým spôsobom ako pri úraze riadneho zamestnanca podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

  • Pracovný úraz

    Po vykonaní základných opatrení súvisiacich s pracovným úrazom žiaka, zamestnávateľ bezodkladne informuje príslušnú strednú odbornú školu a zákonných zástupcov žiaka.

  • Závažný pracovný úraz

    Zamestnávateľ je povinný vznik závažného pracovného úrazu bezodkladne oznámiť príslušnému inšpektorátu práce a zdokumentovať stav PPV za účelom zistenia príčin vedúcich k vzniku pracovného úrazu.

  • Závažný pracovný úraz s následkom smrti

    Pri závažnom pracovnom úraze s následkom smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví sa k zisťovaniu príčin prizve aj autorizovaný bezpečnostný technik.

Zamestnávateľ vyhotoví záznam o pracovnom úraze najneskôr do ôsmich dní odo dňa, odkedy sa o ňom dozvedel.

Príslušnému inšpektorátu práce zamestnávateľ zároveň zašle správu o vyšetrení príčin a okolností vzniku závažného pracovného úrazu a o prijatých a vykonaných opatreniach na zabránenie opakovania podobného pracovného úrazu do 30 dní odo dňa, odkedy sa o jeho vzniku dozvedel.

Scroll top