Ako sa stať členom?

V zmysle ustanovenia § 21 ods. 6 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave je povinnosťou zamestnávateľa, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, vydať vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania (PPV), ktorý zverejní na viditeľnom mieste.

  • Súčasťou vnútorného poriadku je okrem iného aj priebeh praktického vyučovania.
  • Priebeh praktického vyučovania upravuje vecné a časové členenie obsahu praktického vyučovania, ako aj podmienky ukončovania štúdia v rozsahu praktickej časti záverečnej skúšky alebo maturitnej skúšky.
  • Priebeh praktického vyučovania je zároveň členený podľa ročníkov štúdia a spracováva sa pre každý odbor vzdelávania samostatne vo forme neoddeliteľnej prílohy k vnútornému poriadku PPV.

ZNENIE PRIEBEHU PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA PRE SKUPINY ODBOROV 23, 24 A 26 ZVEREJNENÉ NA WEBOVEJ STRÁNKE APZD MÁ VÝLUČNE ODPORÚČACÍ CHARAKTER.

Priebeh praktického vyučovania musí byť spracovaný v súlade s učebnou osnovou pre predmet praktického vyučovania v školskom vzdelávacom programe. Z tohto dôvodu sa zamestnávateľom odporúča spracovať priebeh praktického vyučovania v spolupráci so školou.

VZORY PRIEBEHU PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA

Dokumenty na stiahnutie

Scroll top