Ako sa stať členom?

Platí zásada, že postupy zamestnávateľa v oblasti BOZP sa aplikujú rovnaké na mladistvého alebo plnoletého zamestnanca a mladistvého alebo plnoletého žiaka. Zamestnávateľ má povinnosť dodržiavať všeobecné zásady prevencie, ktoré sú uvedené v § 5 zákona o BOZP (124/2006 Z. z.). Zamestnávateľ plní voči žiakom na praktickom vyučovaní rovnaké povinnosti, aké má vo vzťahu k svojim zamestnancom.

Zamestnávateľ nesmie prideľovať mladistvému zamestnancovi prácu, ak by:

  • objektívne presahovala jeho fyzické a psychické schopnosti,
  • bol vystavený škodlivému pôsobeniu nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických zmesí, najmä toxických, karcinogénnych, mutagénnych, ktoré môžu spôsobiť genetické poškodenie, poškodenie nenarodeného dieťaťa, ohrozenie jeho budúceho reprodukčného vývoja alebo ktoré môžu mať iný chronický vplyv na jeho zdravie,
  • bol vystavený škodlivému žiareniu,
  • existovalo riziko, o ktorom možno predpokladať, že ho mladistvý zamestnanec nedokáže rozpoznať alebo sa mu vyhnúť, pretože nevenuje dostatočnú pozornosť bezpečnosti pri práci alebo nemá dostatočné skúsenosti alebo odbornú prípravu,
  • bol vystavený nadmernej záťaži chladom alebo teplom,
  • bol vystavený nadmernému hluku alebo vibráciám.

Podľa Národného inšpektorátu práce existuje však v prípade duálu výnimka. Mladistvý zamestnanec a žiak v duáli môže vykonávať práce podľa § 3 ods. 3 Nariadenia vlády 286/2004 Z. z. s výnimkou prác s karcinogénnymi a mutagénnymi faktormi, ak ide o práce, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska jeho odbornej prípravy a ak je zabezpečená dostatočná ochrana jeho zdravia a to:

  • potrebnou teoretickou prípravou v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • sústavným odborným dozorom pri práci,
  • vhodnou organizáciou režimu práce a
  • inými opatreniami, napríklad používaním osobných ochranných pracovných prostriedkov, obmedzením práce na dobu nevyhnutnú na získanie potrebných skúseností a správnych pracovných návykov.

Ako zamestnávateľ v duáli máte teda možnosť dovoliť žiakom vyskúšať si povolanie v čo najširšej miere. Diskutujte o nadstavení zásad BOZP a hľadajte cesty, ako im to umožniť.

Dokumenty na stiahnutie

Scroll top