Ako sa stať členom?

Práva a povinnosti zamestnávateľa a žiaka na pracovisku praktického vyučovania ustanovuje zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“). 

Medzi základné a najdôležitejšie povinnosti zamestnávateľa vyplývajúce z § 5 zákona o BOZP patrí:

  • vylúčenie nebezpečenstva, z neho vyplývajúceho rizika vrátane jeho posudzovania,
  • vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,
  • uprednostňovanie kolektívnych opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami,
  • nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnejšími a menej rizikovými prácami,
  • prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku,
  • zohľadňovanie ľudských schopností, vlastností a možností najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovného prostriedku alebo pracovných či výrobných postupov s cieľom eliminovať škodlivé faktory,
  • zavádzanie bezpečných pracovných prostriedkov, technológií a metód práce a skvalitňovanie pracovných podmienok,
  • vydávanie pokynov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Rovnaký meter na všetkých

Zamestnávateľ v záujme zabezpečenia BOZP má voči žiakovi na praktickom vyučovaní rovnaké všeobecné povinnosti, aké plní vo vzťahu k zamestnancom. Konkrétne povinnosti zamestnávateľa, ktoré sa primerane aplikujú vo vzťahu k žiakovi počas praktického vyučovania sú obsiahnuté v § 6 zákona o BOZP.

Ochrana zdravia mladistvých

Zamestnávateľ prideľuje žiakom v procese praktického vyučovania prácu s ohľadom na ich rozumovú a  fyzickú vyspelosť tak, aby neohrozoval ich mravnosť a poskytuje im zvýšenú starostlivosť. Zamestnávateľ dodržiava nariadenie vlády č. 286/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje v prílohe č. 1 zoznam prác a pracovísk, ktoré sú zakázané mladistvým zamestnancom, a ktorým sa ustanovujú niektoré povinnosti zamestnávateľom pri zamestnávaní mladistvých zamestnancov prácami, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 a to najmä ustanovenia § 3 spomínaného nariadenia.

V súlade so stanoviskom Národného inšpektorátu práce (k náhľadu nižšie) je možné § 3 ods. 4 aplikovať aj na praktické vyučovanie mladistvých žiakov školy. Zamestnávateľ je povinný pred zaradením žiaka na praktické vyučovanie objektivizovať faktory pracovného prostredia a prijať následné opatrenia, aby zabezpečil dostatočnú ochranu zdravia žiakov na praktickom vyučovaní.

Ak pracovná činnosť žiaka na praktickom vyučovaní vyžaduje sústavný dozor pri práci, označovaný aj ako priamy dozor, musí hlavný inštruktor a inštruktor priamym dozorom obsiahnuť všetky pracovné miesta žiakov tak, aby mohol pri ohrození zdravia žiaka bezprostredne zasiahnuť. Pracovná činnosť žiakov na praktickom vyučovaní, ktorá nevyžaduje priamy dozor, má byť vykonávaná pod sústavným dohľadom hlavného inštruktora a inštruktora, tak aby mohol hlavný inštruktor a inštruktor pri ohrození zdravia žiaka upozorniť žiaka na nesprávny pracovný postup.

 

Dokumenty na stiahnutie

Scroll top