Ako sa stať členom?

Pracovný trh, spôsob práce, stav a využívanie pracovnoprávnych inštitútov v aplikačnej praxi, ale aj stav spoločnosti a hospodárstva ako takých, ktoré vyvolali prijatie Zákonníka práce v roku 2001, sú v súčasnosti značne prekonané.

Slovenský Zákonník práce je jednoducho skostnatený

  • Slovenský Zákonník práce (ZP) patrí k tým striktnejším v rámci EÚ, je charakteristický svojou prerelugovanosťou.
  • ZP bol do súčasnej podoby prepracovaný už pred viac ako dvadsiatimi rokmi (pred vstupom do Európskej únie).
  • Už vyše dve storočia do ZP len dopĺňame nové povinnosti a nariadenia, dôsledkom čoho sa podmienky zamestnávania stávajú čoraz viac zväzujúce.

APZD v súvislosti s touto problematikou vypracovala analýzu Náročnosť administratívneho zaťaženia zamestnávateľov v súvislosti so vznikom, trvaním a ukončením pracovného pomeru vrátane návrhu opatrení na zníženie tohto zaťaženia. Jej plné znenie nájdete zverejnené na tomto mieste.

Analýza identifikuje a sumarizuje aktuálne povinnosti zamestnávateľov v súvislosti so vznikom, trvaním a ukončením pracovného pomeru, a to predovšetkým s dôrazom na zastarané povinnosti, ktoré obmedzujú zamestnávateľov v procese rozhodovania o prijímaní a prepúšťaní zamestnancov v pracovnom pomere.

Prínos analýzy

Neustále sa meniaca situácia na trhu práce si žiada pripraviť cielenejšie opatrenia. Účelom je identifikovať možnosti na sflexibilnenie ustanovení Zákonníka práce tak, aby sa stali efektívnejšími pri uplatňovaní a konkurencieschopnejšie.

„Cieľom zmien navrhnutých v našej analýze je ponúknuť zmeny, ktoré reagujú na prostredie a Zákonníky práce platné v iných krajinách EÚ. A čo je hlavné, na súdnu prax a jej schopnosť vysporiadať sa s niektorými ustanoveniami ZP,“ približuje Paulína Pokorná, špecialistka na pracovnoprávne vzťahy v APZD.

Analýza ponúka riešenia napríklad v oblasti doby určitej, výpovednej lehoty, odstupného, neplatného skončenia pracovných pomerov, nadbytočnosti zamestnancov, prekážok na strane zamestnávateľa, dočasného pridelenia či kolektívneho vyjednávania.

Cesta k odstráneniu bariér, ktoré tvoria účinnú prekážku tomu, aby ZP zodpovedal modernému pracovnému trhu v 21. storočí, vedie len prostredníctvom realizácie odpovedajúcich legislatívnych zmien. Veríme, že naša analýza prispeje k vytvoreniu takého pracovného trhu, kde práva zamestnancov budú garantované, chránené a efektívne vymožiteľné, avšak bez toho, aby došlo k prehnanej ochrane na úkor zmluvnej voľnosti strán pracovného pomeru.

Scroll top