Ako sa stať členom?

Cieľom analýzy je identifikovanie a sumarizácia aktuálnych povinností zamestnávateľa v súvislosti so vznikom, trvaním a ukončením pracovného pomeru, a to predovšetkým s dôrazom na obsolentné povinnosti, ktoré obmedzujú zamestnávateľa v procese rozhodovania sa o prijímaní a prepúšťaní zamestnancov v pracovnom pomere.

Výsledkom analýzy je identifikácia všetkých administratívnych procesov, ktoré je zamestnávateľ povinný vykonať od momentu vzniku potreby zamestnať zamestnanca, následne jeho prijatia do pracovného pomeru, jeho správou, vrátane úkonov súvisiacich s ukončením pracovného pomeru a povinností zamestnávateľa po ukončení pracovného pomeru v zmysle pravidiel GDPR.

Analýza bude slúžiť pri príprave návrhov konkrétnych legislatívnych opatrení zameraných na zníženie byrokratickej zaťaženosti zamestnávateľov. Následne návrhy týchto opatrení budú predmetom ďalších diskusií medzi sociálnymi partnermi za účelom hľadania konsenzu pri znižovaní administratívnej zaťaženosti zamestnávateľov, ako jedného z faktorov navyšovania motivácie zamestnávateľov navyšovať svoje zamestnanecké kapacity.

Scroll top