Ako sa stať členom?

Zosumarizovali sme pre vás prehľad najdôležitejších právnych úprav platných od 1. januára 2023.

Novela zákona o službách zamestnanosti

Prináša so sebou drobné úpravy pri zamestnávaní cudzincov. Vytvára nový základ pre prepojenie trhu práce so vzdelávaním (Aliancia sektorových rád) a harmonizuje príspevky poskytované úradmi práce. Bližší rozbor novely nájdete priložený pod článkom v dokumentoch na stiahnutie.

Stravné a stravné poukážky v elektronickej podobe

Opätovne sa mení výška stravného poskytovaného zamestnancom na pracovisku. „Papierové“ stravné poukážky sa nahrádzajú už len elektronickou podobou (elektronická karta).  Viac informácii uvádzame pod článkom v priloženom rozbore.

Minimálne zdravotné odvody

Zavádzajú sa minimálne zdravotné odvody vo výške minimálne 32,81 eura mesačne. Vzťahujú sa na pracovné zmluvy aj dohody s príjmom nižším ako je suma životného minima (dnes 234,42 eura). Zvýšený odvod hradí zamestnanec – odvod zamestnávateľa sa tým nezvyšuje. Rozbor zmien a podmienok rovnako prikladáme pod článkom.

Národné víza pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín

Platiť mali len pre rok 2022, no ich vydávanie sa predĺžilo na dobu neurčitú. Od 1. januára však zanikajú národné víza pre vodičov autobusovej a kamiónovej dopravy. Viac informácií o zmenách v národných vízach nájdete na www.upsvr.gov.sk.

Úprava súm pomoci v hmotnej núdzi

V súvislosti s exekučnými zrážkami u zamestnancov upozorňujeme na zvýšenie súm v hmotnej núdzi v rozsahu od 74 eur do 259,40 eur mesačne. S nárastom súm pomoci v hmotnej núdzi sa môžete oboznámiť na www.employment.gov.sk.

Plnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (povinnosť platná pri 20 a viac zamestnancoch)

Menia sa hodnoty povinného podielu v závislosti od spôsobu jeho plnenia. Pri plnení dodaním tovaru sa naďalej započíta 0,8-násobok ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy v hospodárstve. Dodaním služby sa ale plnenie znižuje na 0,7-násobok. Viac informácií o povinnom podiele  nájdete na www.upsvr.gov.sk.

Zavedenie dohôd o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Od januára sa pre vybrané činnosti v poľnohospodárstve, cestovnom ruchu či potravinárstve zavádza nový typ dohody, ktorá umožňuje odpracovať až 520 hodín ročne. Rozbor príslušnej novelizácie nájdete v dokumentoch pod článkom.

Zmeny v BOZP

Od januára vstúpila do platnosti aj rozsiahlejšia novelizácia zákona o BOZP, ktorou sa zjednocuje pojem bezpečnostný technik. Zároveň sa zvyšuje interval opakovaných BOZP oboznámení zamestnancov na najviac každé 3 roky. Rozbor príslušnej novelizácie prikladáme v dokumentoch na stiahnutie.

Generálny pardon na sociálne odvody od 1. 2. 2023

Dlžníci na sociálnom poistnom budú môcť využiť tzv. generálny pardon na penále, ak najneskôr do konca augusta 2023 uhradia celú dlžnú sumu splatnú do 31. januára 2023. Penále bude odpustené za celé obdobie do 30. júna 2022. Viac informácií nájdete na podstránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk.

Scroll top