Ako sa stať členom?

V zmysle zákona o odbornom vzdelávaní a príprave (61/2015 Z. z.) dochádza k skončeniu zmluvného vzťahu založeného učebnou zmluvou dňom, keď:

  • žiak prestane byť žiakom školy,
  • žiak prestúpi na inú SOŠ, s ktorou zamestnávateľ nemá uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní,
  • žiak zmení vzdelávací odbor, v ktorom sa realizuje praktické vyučovanie,
  • došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľom a SOŠ,
  • žiak nastúpil na výkon trestu odňatia slobody,
  • žiak zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.

Učebnú zmluvu je možné ukončiť aj formou písomnej výpovede oboma zmluvnými stranami:

  ZAMESTNÁVATEĽ PLNOLETÝ ŽIAK / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA
1. žiak stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon povolania, na ktoré sa pripravuje žiak stratil zdravotnú spôsobilosť na výkon povolania, na ktoré sa pripravuje
2. žiak opakovane porušuje vnútorné predpisy zamestnávateľ opakovane porušuje zmluvné povinnosti
3. žiak opakovane porušuje zmluvné povinnosti
4. žiak má v priebehu školského roka min. 3 neospravedlnené absencie
5. žiak bol odsúdený za úmyselný trestný čin

Výpovedná doba je min. 1 mesiac.

Zmluvné strany môžu ukončiť učebnú zmluvu aj formou písomnej dohody v takom prípade, ak zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak súčasne uzatvorí novú učebnú zmluvu s iným zamestnávateľom, s ktorým má SOŠ žiaka uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.

Zamestnávateľ je povinný do 15 dní odo dňa ukončenia učebnej zmluvy písomne oznámiť túto skutočnosť spolupracujúcej SOŠ.

POZOR! Zmluvný vzťah počas prerušenia štúdia žiaka i naďalej trvá. Práva a povinnosti vyplývajúce z učebnej zmluvy sa neuplatňujú.

Scroll top