Ako sa stať členom?

Širší okruh oznamovateľov

Podľa novej úpravy môžu oznámenia o korupcii, kriminalite, neetických praktikách či inej protispoločenskej činnosti podávať okrem zamestnancov napríklad aj dodávatelia tovaru, stavebných prác či poskytovatelia služieb. Znamená to, že oznamovateľom môže byť nielen zamestnanec, ale aj živnostník alebo iná právnická osoba.

Aktualizujte a informujte

Každý podnikateľ by si preto mal preveriť aktuálnosť svojich interných systémov na podávanie podnetov a aktualizovať ich podľa novej legislatívy. Informácie o vnútornom systéme podávania oznámení o protispoločenskej činnosti by mal zároveň sprístupniť aj svojim dodávateľom, aby cez tento kanál mohli upozorniť na prípadné nezrovnalosti.

Vyhnite sa odvete

Novela bližšie vymedzuje tzv. odvetné správanie, ktorého by sa mal zamestnávateľ voči oznamovateľovi zdržať. Ide napríklad o prepustenie, zníženie platu, preloženie na iné pracovisko, obmedzenie kariérneho rastu alebo iné nepriaznivé opatrenia. Ak sa takéto správanie preukáže, môže byť oznamovateľovi priznaná náhrada napríklad pri neplatnom skončení pracovného pomeru.

Vyššie sankcie za porušenie zákona

Zákon zvyšuje horné hranice pokút. Ak napríklad zamestnávateľ potrestá oznamovateľa, bude mu brániť v podaní oznámenia alebo odtajní jeho totožnosť, hrozí mu pokuta 6000 eur. V opakovanom prípade až do výšky 12 000 eur.

Zorientujeme vás v najdôležitejších zmenách

Všetky podstatné zmeny v ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti sumarizujeme v prehľadom rozbore. Nájdete ho priložený pod článkom v dokumentoch na stiahnutie.

Scroll top