Ako sa stať členom?

Realizátor Letnej školy

 • Zamestnávateľ s osvedčením o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Miestom výkonu praktického vyučovania je pracovisko praktického vyučovania podľa § 9 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. Personálne zabezpečenie Letnej školy vychádza z konkrétnych možností a podmienok jednotlivých zamestnávateľov.

Stravovanie žiakov

 • Žiakom počas Letnej školy zabezpečuje zamestnávateľ stravovanie rovnakým spôsobom ako zabezpečuje stravovanie pre svojich zamestnancov.

Odmena za produktívnu prácu

 • Ak bude žiak vykonávať v rámci Letnej školy aj produktívnu prácu, zamestnávateľ mu poskytne odmenu za produktívnu prácu najmenej vo výške minimálnej mzdy.

Organizácia a obsah aktivít Letnej školy

 • Rozdelenie žiakov do skupín je vysoko individuálne v závislosti od počtu žiakov, ktorí prejavia záujem o účasť na Letnej škole a ich potrieb.
 • Obsahom aktivít Letnej školy sú výkonové štandardy a obsahové štandardy praktickej prípravy rozpracované v učebných osnovách predmetu odborný výcvik alebo odborná prax v školskom vzdelávacom programe odboru vzdelávania, ktorého sa Letná školy týka.
 • Odborný rozvoj žiakov v rámci Letnej školy sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky.
 • Odborný rozvoj žiakov sa uskutočňuje pod vedením hlavných inštruktorov, majstrov odbornej výchovy alebo inštruktorov.
 • Evidencia dochádzky žiakov a obsah realizovaných aktivít sú súčasťou dokumentácie poskytovania praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania za školský rok 2022/2023 v samostatnej časti dokumentácie pod označením „Letná škola 2023“.
 • Poskytovanie praktického vyučovania v rámci Letnej školy neupravené týmto usmernením sa riadi vnútorným poriadkom pracoviska praktického vyučovania.
 • Letná škola sa organizuje v rozsahu najmenej 10 vyučovacích dní praktického vyučovania a najviac v rozsahu 20 vyučovacích dní praktického vyučovania v súlade s vnútorným poriadkom pracoviska praktického vyučovania, na ktorom sa Letná škola realizuje.
 • Žiak sa môže prihlásiť aj na viacej cyklov Letnej školy.
 • Zamestnávateľ v spolupráci so strednou odbornou školou zverejní ponuku na Letnú školu svojim žiakom.

Nárok na príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania a nárok na zníženie základu dane

 • Rozsah poskytnutého praktického vyučovania v rámci Letnej školy sa započítava do rozsahu poskytnutého praktického vyučovania pre nárok na príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania podľa § 21a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a pre nárok na zníženie základu dane z príjmov podľa § 17 ods. 37 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
 • Náklady na Letnú školu na strane zamestnávateľa sú daňovo uznanými nákladmi v zmysle zákona o dani z príjmov.

Letná škola v systéme duálneho vzdelávania nebude financovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Scroll top