Ako sa stať členom?

Prevádzkovatelia elektrární majú záujem čiastočne rekonštruovať svoje zdroje spôsobom, ktorý nebude dôvodom na zmenu už priznanej podpory výroby elektriny z obnoviteľného zdroja energie (OZE). V praxi však narážajú na zásadný problém. Ani po konzultáciách s distribučnými spoločnosťami nemajú jasno v tom, aká hĺbka rekonštrukcie fotovoltických elektrární a následná funkčná skúška, resp. kolaudačné rozhodnutie vyplývajúce z úpravy existujúceho zdroja, je dôvodom na zmenu formy podpory.

Hľadáme riešenia s ÚRSO

Nakoľko táto téma je v kompetencii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), v stredu, 8. novembra 2023, sme sa na jeho pôde stretli predsedom úradu Andrejom Jurisom. Hlavným cieľom stretnutia bolo zadefinovať rozhranie, po ktoré je ešte možné rekonštruovať elektrárne bez dopadu na výšku schválenej podpory.

Vnímame veľmi pozitívne, že ÚRSO si uvedomuje aktuálnu nejednoznačnosť a nekompatibilitu navzájom súvisiacich predpisov a deklaruje záujem ju riešiť. Chceme preto v krátkom čase iniciovať pokračovanie tejto diskusie na Ministerstve hospodárstva SR, ktoré je oprávnené rozhodovať a podávať návrhy na úpravu príslušnej legislatívy.

Problémy pri prechode na OZE

Rekonštrukcie fotovoltických elektrární nie sú jediným bodom diskusie s odbornými inštitúciami, vrátane ÚSRO. Priebežne komunikujeme aj témy najväčších problémov pri prechode na OZE, ktoré z nášho pohľadu považujeme za zásadné:

  • Dlhé a komplikované regulačné a povoľovacie procesy
  • Energetická infraštruktúra a pripájanie zdrojov
  • Prideľovanie kapacity novému OZE
  • Problém nedôsledného vykonávania Nariadenia Rady (EÚ) 2022/2577
  • Rezervy v priebežnom plnení stratégií štátnej politiky v oblasti OZE

Bližšie sa im venujeme v samostatnom článku Obnoviteľné zdroje energie na Slovensku: aktuálne problémy a riešenia z pohľadu APZD.

S predstaviteľmi ÚRSO sme sa dohodli na usporiadaní okrúhleho stola za účasti zástupcov ÚRSO, ministerstva hospodárstva, zainteresovaných podnikov, elektrární a distribučných spoločností. Bude sa konať v januári 2024. Zameraný bude na pomoc k naštartovaniu jednoduchého zavádzania OZE do praxe.

Scroll top