Ako sa stať členom?

Otázky o zavádzaní obnoviteľných zdrojov energií (OZE) podnikatelia intenzívne riešia už niekoľko rokov. Preto TREND zaujímalo, akú pomoc, respektíve podporu by v tejto oblasti v súčasnosti uvítali od štátu.

Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy

Privítali by sme predovšetkým zjednodušenie a zrýchlenie regulačných a povoľovacích procesov, investície do rozvoja a modernizácie sieťovej infraštruktúry, úpravu a zľahčenie procesov pripájania nových zdrojov energie. Potrebujeme zadefinovanie tak­zvaných go-to zón, v ktorých by boli povoľovacie procesy vrátane EIA zrealizované jednorazovo s platnosťou pre celú zónu. Výstavba nových energetických prepojení prechádza veľkým počtom súkromných pozemkov, čo investorom značne sťažuje ich realizáciu. Mohlo by pomôcť využívanie statusu významnej investície a uplatňovanie takzvaného zákonného vecného bremena v extraviláne obce, ako to môžu robiť distribučné spoločnosti. Štát by mal prideľovať kapacity novému OZE až po overení, že ide o technicky, technologicky a finančne zrealizovateľný projekt. Potrebná je úprava povinností a skrátenie lehôt na vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej siete.

Ján Chovanec, generálny riaditeľ Zväzu odpadového priemyslu

Európska legislatíva o obnoviteľných zdrojoch zaraďuje pod pojem OZE okrem štandardných zelených zdrojov odpadové teplo a zároveň definuje ambiciózne ciele na množstvo využitia odpadového tepla na účinné centralizované zásobovanie teplom (CZT). Zadefinovanie tepla, ktoré v týchto zariadeniach na energetické využitie odpadov (ZEVO) vzniká ako odpadové teplo, umožní podobne ako v krajinách západnej Európy, kde je ZEVO pevnou súčasťou odpadovej a energetickej infraštruktúry, maximalizovať racionálne a environmentálne udržateľné využívanie domácich zdrojov energie. Očakávame preto, že SR využije svoju silu v rámci pripomienkovania energetickej legislatívy a bude presadzovať, aby teplo vznikajúce v ZEVO bolo definované ako odpadové teplo, malo prednosť pred fosílnym teplom a naplno sa tak využil tento energetický potenciál v centrálnych tepelných zdrojoch (CTZ).

Celý článok na TREND.sk.

Scroll top