Ako sa stať členom?

Čo by mal obsahovať školský vzdelávací program (ŠkVP)

  1. Názov dokumentu, predmet dokumentu, predkladateľ dokumentu a zriaďovateľ organizácie, platnosť dokumentu (dátum), definícia formy štúdia (duálne vzdelávanie alebo školský systém),
  2. obsah dokumentu, kapitoly odpovedajúce číslam strán dokumentu,
  3. úvodné informácie spracované v tabuľkách: identifikačné údaje školy, kontakty pre komunikáciu, študijný  odbor, informácie o platnosti dokumentu a o revíziách,
  4. zdôvodnenie vybraného študijného/učebného odboru a špecifikácie zamerania odboru pre určenú aplikačnú oblasť, potrebné je zohľadniť požiadavky – partnerskej spoločnosti, trhu práce a rozvoja regiónu,
  5. profil absolventa štúdia podľa predmetného študijného odboru, resp. špecifikácie zamerania odboru, profil absolventa obsahuje predovšetkým hlavné časti kľúčových kompetencií a vychádza zo vzdelávacích štandardov,
  6. požiadavky pre uchádzača štúdia sú definované na webe školy, zvlášť dôležité je definovať požiadavky na zdravotnú spôsobilosť uchádzača o štúdium v danom odbore (práca zo strojmi a technickými zariadeniami, nutnosť zváženia interakcie človek – stroj),
  7. učebný plán, pri tvorbe ktorého vychádzame zo ŠVP pre danú skupinu odborov a jeho aktuálne platných dodatkov a zároveň vychádzame z platných RUP, ako relevantný zdroj odporúčame aj webstránku Rady zamestnávateľov pre OVP, uviesť odporúčame aj dosiahnuté vzdelávacie ciele po jednotlivých ročníkoch, neuvádzame obsahy a témy jednotlivých všeobecných, odborných, špeciálnych a disponibilných predmetov,
  8. učebné osnovy, cieľom ktorých je definovať témy a podtémy obsahu vzdelávania, priradiť témam počet vyučovacích hodín a priradiť k nim školský rok (neodporúčame priraďovať počet vyučovacích hodín podtémam),
  9. popis spôsobu ukončenia štúdia záverečnou alebo maturitnou skúškou,
  10. ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školy (napr. inovačné vzdelávanie).

Stiahnite si vzorový ŠkVP

Nenašli sa žiadne články
Scroll top