Ako sa stať členom?
APZD

CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY (COVP)

Z hľadiska konkurencieschopnosti je COVP svojou činnosťou o krok vpred pred ostatnými strednými odbornými školami a prispieva k celkovému zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania a prípravy.

Proces predloženia žiadosti

1

Oslovenie školy

- priamo SPO,
- zverejnenie výzvy na webe SPO,
- návrh zriaďovateľa strednej školy.
2

Predloženie dokumentov

Predloženie žiadosti, zahŕňajúcej všetky prílohy o možnosť používať označenie COVP.
3

Posúdenie

Posúdenie predloženej žiadosti a príloh príslušnou SPO (APZD a SOPK).
4

Komunikácia a dialóg

Oslovenie strednej školy za účelom dohodnúť termín obhliadky školy (5-člennou komisiou).
5

Obhliadka

Realizácia obhliadky strednej školy a porovnanie skutočného stavu s predloženou žiadosťou.
6

Udelenie oprávnenia

Vydanie rozhodnutia o udelení oprávnenia používať označenie COVP.

Zoznam SOŠ disponujúcimi označením COVP

Prezrieť zoznam SOŠ

Ciele a úlohy strednej školy používajúcej označenie COVP

Hlavným cieľom je zabezpečenie odborného vzdelávania a prípravy pre výkon povolania na základe požiadaviek zamestnávateľov.

Spolupráca so zamestnávateľmi

 • inovácia obsahu odborného vzdelávania a prípravy podľa požiadaviek zamestnávateľov,
 • výkon praktického vyučovania na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania,
 • zapojenie sa do SDV,
 • ukončovanie štúdia za účasti zamestnávateľov,
 • posudzovanie obsahu zadaní maturitných, záverečných a absolventských skúšok zamestnávateľmi. 

Ďalšie aktivity

 • odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy,  
 • celoživotné vzdelávanie pre potreby trhu práce,  
 • medzinárodná spolupráca,  
 • poradenské a servisné služby profesijnej orientácie,  
 • tvorba a spolutvorba odborných učebných textov,
 • spolupráca so základnými školami,
 • motivovanie žiakov a ich oceňovanie.

Všetky podstatné informácie

Rokovací poriadok odbornej komisie COVP Štatút odbornej komisie COVP Metodika fungovania a spolupráce COVP Podrobné podmienky používania označenia COVP


Túto aktivitu vykonávame spoločne so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK).

Nenašli sa žiadne články
Scroll top