Ako sa stať členom?

V časti o vzdelávacej politike štátu nová vláda konštatuje, že vzdelávací systém na Slovensku nie je schopný poskytnúť každému dieťaťu všetky potrebné vedomosti a zručnosti. Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) sa ako profesijná organizácia koordinujúca duálne vzdelávanie v strojárskych a elektrotechnických odboroch vyslovuje za to, že podpora systému duálneho vzdelávania môže výrazne napomôcť poskytovaniu vzdelávania s prepojením na zamestnávateľov a s vysokou mierou uplatnenia sa na trhu práce.

Systémové opatrenia

Základným kameňom programu sú systémové opatrenia. Z krátkodobých opatrení je to najmä revízia normatívov na jednotlivé typy škôl a ich zvýšenie. K tomuto sa ešte vrátime nižšie v texte, na tomto mieste je však potrebné spomenúť, že každý odbor je inak finančne náročný a už dlhšie nezohľadňuje reálne náklady. Zároveň je však potrebné zobrať do úvahy aj navrhovanú novú štruktúru odborov, ktorá mnohé z nich spája a vytvára tak polemiku o spôsobe ich financovania.

Nový zákon a postavenie školskej inšpekcie

Vláda podľa svojho programového vyhlásenie chce v strednodobom horizonte prijať nový zákon o štátnej správe v školstve, ktorý má podľa programu zvýšiť efektívnosť, účelnosť a kvalitu vzdelávania v regionálnom školstve, ale aj postavenie školskej inšpekcie. Dnes sa často stretávame s tým, že stredná škola bez upovedomenia svojho zriaďovateľa žiada o zaradenie nového odboru do siete škôl. Všetky žiadosti sa následne preberajú na krajskej rade, ktorej fungovanie si tak isto vyžaduje istú revíziu.

V otázke školskej inšpekcie APZD víta nové upravenie v zákone. Štátna školská inšpekcia nemá v súčasnosti dostatočné personálne, materiálne zabezpečenie, často ani dostatočne silný mandát na to, aby školu výrazne sankcionovala. Veľakrát sa preto stáva, že porušenie zákona alebo predpisu zo strany strednej školy, preto ostáva nepotrestané.

Priority vzdelávania

Priority vlády v oblasti vzdelávania si tiež môžeme rozdeliť na krátkodobé a strednodobé. Pri prvých zmienených vláda konštatuje, že vzdelávací proces jednotlivých stupňov škôl na seba musí nadväzovať  a „zároveň pružne reagovať na požiadavky trhu práce“. Reflektovanie situácie na trhu práce patrí medzi najčastejšie citované riešenia vzdelávania, v tomto smere APZD podporuje uvedené. Dokonca už v tejto chvíli pracujeme a odoslali sme na ministerstvo na schválenie návrh novej štruktúry odborov vzdelávania, ktorá nielen bude toto reflektovať, ale zároveň umožní väčšiu flexibilitu pre školy a aj zamestnávateľov. Zároveň sa bude APZD podieľať na príprave nových štátnych vzdelávacích programov ako prizvaný partner ministerstva školstva, ako aj na novelizácii zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.

Strednodobé priority obsahujú aj zmienku o udržaní talentov na Slovensku, ale aj zavedenie medzinárodnej porovnateľnosti maturitných skúšok. No už dnes sú v praxi realizované jednotné zadania pre záverečné skúšky, ktoré umožňujú zhodnotiť kvalitu poskytovaného vzdelania, pretože všetci žiaci realizujú jednu skúšku. Tým pádom je možné výsledky porovnať. Ak by sa podobný systém zaviedol aj pre maturitné skúšky, bolo by to veľmi vítanou zmenou.

Základom sú financie

Ďalšou strednodobou prioritou je zlepšenie ekonomického fungovania škôl, ich hospodárenia i manažmentu. Týka sa to však aj ich hodnotenia. Medzi chystanými zmenami bude napríklad definícia školy ako právnickej osoby, legislatívna podpora pre regionálne združenia škôl  a ďalšie nástroje, ktorých cieľom je zvýšenie efektivity škôl. Ekonomické fungovanie škôl je významná téma, ktorú aj APZD spomína v prípade naplnenosti stredných škôl. Vláda však bude musieť venovať zvýšenú pozornosť trendu demografického vývoja počtu žiakov. Školy totiž znižujú požiadavky na žiakov s cieľom prijať čo najviac detí na štúdium, pretože od počtu študentov je závislé ich financovanie. Nielen že to je kontraproduktívne, ale cenou za to je, že na rôznych odboroch študujú deti, ktoré pre výkon daného povolania nemajú predpoklady.

Efektívnym riešením uvedenej situácie je podľa APZD optimalizácia siete stredných škôl a tvorba kampusov. Optimalizácia siete stredných škôl by mala patriť medzi vládne priority.

Scroll top