Ako sa stať členom?

Už o dva mesiace by sa pripájanie nových elektrární, ale aj batérií či odberných zariadení malo riadiť štandardizovanými pravidlami v celej krajine. Procesy, ktoré v súčasnosti vyzerajú inak na západnom, strednom a východnom Slovensku, by mali v základných parametroch fungovať rovnako.

Umožniť to má úplne nová vyhláška z dielne Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Na Energie-portal.sk sme návrh regulátora podrobnejšie rozobrali krátko nato, ako vstúpil do medzirezortného pripomienkového konania.

Materiál bolo možné pripomienkovať do pondelka 30. októbra. ÚRSO dostal k návrhu 388 pripomienok, z toho 99 bolo zásadných. Regulátor ich teraz vyhodnocuje. Ak bude chcieť naplniť svoj pôvodný zámer, musí sa poponáhľať. Na pripomienkovanie ÚRSO návrh predložil s tým, že vyhláška začne platiť od Nového roka.

Čo všetko zaznelo v pripomienkovom konaní? Aké návrhy má teraz ÚRSO na stole? Na niektoré z pripomienok sme sa pozreli bližšie.

APZD: Vecné bremená má riešiť distribučka

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) v jednej zo svojich pripomienok navrhla, aby žiadateľ nemusel v čase podávania žiadosti o pripojenie vlastniť pozemok, na ktorom má stáť nová elektráreň. Vyhláška by sa podľa APZD mala doplniť o ustanovenie, ktoré by hovorilo, že „úplnosť žiadosti žiadateľa o pripojenie odberného elektrického zariadenia nemožno podmieňovať preukázaním vlastníckeho či iného práva k nehnuteľnosti alebo súhlasom obce s nakladaním s nehnuteľnosťou, ktorej sa pripojenie týka.

APZD pritom poukazuje, že investorom v mnohých prípadoch dáva zmysel urobiť rozhodnutie o kúpe pozemku až po tom, ako sa dozvedia, či nový zdroj na danom mieste môže byť pripojený.

Skúsenosť žiadateľa v praxi je taká, že sa potrebuje oboznámiť s návrhom zmluvy o pripojení ešte pred tým, ako zabezpečí preukázanie vlastníckeho či iného práva k nehnuteľnosti alebo súhlasy s nakladaním s nehnuteľnosťou, ktorej sa pripojenie týka,“ konštatuje APZD. „Samotné vysporiadanie vlastníckych či dispozičných práv k nehnuteľnosti častokrát závisí práve od znenia návrhu zmluvy, čo žiadateľa uvádza do akéhosi „začarovaného kruhu“.“

Ďalším praktickým problémom, na ktorý APZD poukázala v pripomienkach, je, že ak distribučná spoločnosť musí vybudovať nové PRIS skrine nové VN vedenia, žiadateľ je povinný v zmysle zmluvy o pripojení zabezpečiť v mene prevádzkovateľa distribučnej siete všetky legislatívne a majetko-právne záležitosti, akými sú geometrický plán, vecné bremená, ohlásenia, povolenia atď., vrátane vysporiadania celej trasy pre NN/VN vedenia.

To pre žiadateľa predstavuje veľkú administratívnu záťaž, neúmerné predlženie celého procesu pripojenia žiadateľa do distribučnej siete, v rozmedzí 6 až 12 mesiacov, prípadne dlhšie. Zároveň je žiadateľ „tlačený“ vyriešiť vecné bremená v prospech PDS, často za symbolickú cenu 1 euro. Tiež sa v návrhoch PDS pri nadobúdaní svojich zariadení vybudovaných žiadateľom vyskytujú podmienky na uplatnenie kúpnej ceny vo výške napr. 20, či 50 % z obstarávacej ceny, resp. ceny určenej znaleckým posudkom. Zároveň zastávame názor, že PDS majú v rukách silnejšie možnosti a práva pri riešení majetko-právnych vzťahov v lokalite, ako aj v procese povoľovania,“ tvrdí APZD.

Asociácia preto navrhuje, aby sa činnosti spojené s rozširovaním majetku prevádzkovateľov distribučných sústav neprenášali na žiadateľov. Ak distribučka potrebuje vybudovať vlastné zariadenia, podľa APZD má zabezpečiť všetky legislatívne a majetko-právne záležitosti vo vlastnej réžií a v lehotách dohodnutých v rámci náročnosti daného prípadu v prevádzkovom poriadku. V prípadoch, kedy bude lehota na vybudovanie zariadení dlhšia, ako je požiadavka žiadateľa, distribučka by mohla uzatvoriť dohodu o spolupráci pre rozvoj distribučnej sústavy so žiadateľom, ktorý dané činnosti zabezpečí.

PDS uhradí žiadateľovi primeranú odmenu za všetky vykonané činnosti a zariadenia PDS a to minimálne v obstarávacích cenách, resp. v cene určenom znaleckým posudkom. PDS nemôže požadovať v tomto prípade od žiadateľa, aby mu vybavil vecné bremená za cenu nižšiu, ako je bežná trhová cena, alebo odkupovať vybudované zariadenia do svojho majetku za menej ako 100 % obstarávacej ceny,“ navrhuje APZD.

Celý článok na Energie-portal.sk.

Scroll top