Ako sa stať členom?

Nová výzva Ministerstva hospodárstva SR v oblasti elektromobility

Stále je v našej krajine veľa ľudí, ktorých od kúpy elektromobilu odvádza aj nedostatočná nabíjacia infraštruktúra. No a práve s týmto problémom sa chce popasovať Plán obnovy a odolnosti SR, kde je od 28. augusta 2023 k dispozícii Výzva na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá.

Pre koho je určená, dokedy trvá a aká veľká je podpora?

Využiť ju môžu rovnako fyzické i právnické osoby. Nie je síce časovo ohraničená, ale viac ako 6 miliónový rozpočet je k dispozícii pre tých najrýchlejších.

Ako podať žiadosť?

Žiadateľ vypracuje Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu prostredníctvom Informačného a monitorovacieho systému plánu obnovy (ISPO). Tu je po zaregistrovaní možné pristúpiť k vyplneniu formulára žiadosti a nahratiu všetkých povinných príloh ku konkrétnej zverejnenej výzve. Všetko treba potvrdiť, elektronicky podpísať a odoslať do 5 pracovných dní. 

Ktoré projekty môžu získať podporu?

Za oprávnené projekty podľa tejto výzvy sa považujú iba projekty zamerané na výstavbu verejne prístupných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, a to konkrétne:

a) budovania nabíjacieho bodu AC 11+ kW;
b) budovania nabíjacieho bodu DC 50+ kW;
c) budovania nabíjacích bodov v kombinácii písm. a) a b); budovanie nabíjacieho parku (nabíjací hub) verejne prístupných staníc.

Akú veľkú podporu môžete získať?

Maximálne oprávnené jednotkové ceny na jeden nabíjací bod sú:

  • jeden nabíjací bod AC ≥ 11 kW – 3 000 eur,
  • jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW – 29 000 eur.

Prostriedky je možné poskytnúť najviac do výšky 50 % celkových oprávnených  výdavkov, maximálne však do výšky 50 % z uvedených jednotkových cien, to znamená:

  • na jeden nabíjací bod AC ≥ 11 kW najviac vo výške 1 500 eur,
  • na jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW najviac vo výške 14 500 eur.

Prostriedky sa preplácajú na základe skutočne vynaložených výdavkov prijímateľom. To znamená, že výdavky je potrebné uhradiť najskôr z vlastných zdrojov. Následne sú refundované z prostriedkov mechanizmu až do výšky oprávnených výdavkov.

Časové lehoty na predkladanie žiadostí

Žiadosti môžu byť predkladané priebežne, kedykoľvek odo dňa vyhlásenia tejto výzvy do termínu uzavretia po vyčerpaní prostriedkov. Termíny posudzovania žiadostí majú 3 kolá:

  • 1. kolo 30. septembra 2023,
  • 2. kolo 31. decembra 2023,
  • 3. kolo 31. marca 2024,
  • prípadne ďalšie kolá v prípade potreby.

Viac informácii o Výzve na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá nájdete na tomto linku.

Scroll top