Ako sa stať členom?

Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), ako hlavný koordinátor odborného vzdelávania a prípravy (OVP) na Slovensku, predstavil štyri nové projektové zámery, ktorých cieľom je posunúť OVP o krok ďalej. Aké sú to projekty a kde vidíme ich prínos? Približujeme v nasledovných riadkoch.

Národný projekt Centrá excelentnosti OVP (CEOVP)

Cieľom projektu je vytvorenie systému Centier excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave, ich kritérií a pravidiel hodnotenia, ako aj následná implementácia  pilotných CEOVP v plnej funkcionalite vrátane zadefinovania role celoživotného vzdelávania v inštitúcii so statusom CEOVP.

Z nášho pohľadu ide o prvý a zásadný krok k racionalizácii siete stredných škôl. „Prostredníctvom uvedeného projektu vzniknú na Slovensku centrá, ktoré predstavujú špičku excelentnosti vo vzdelávaní detí a dospelých, ale aj v technickom a technologickom vybavení. Budú sektorovo zamerané. To znamená, že budú rozvíjať vzdelávanie v sektoroch kľúčových pre ekonomický rast. Podporujeme víziu centier excelentnosti, a to aj z pohľadu sledovania ich kvality a udržateľnosti,“ ozrejmuje postoj Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) špecialistka na vzdelávanie Dominika Kravecová.

Národný projekt Zavedenie manažérstva kvality v OVP a vzdelávaní dospelých

Tento projekt cieli na zavedenie manažérstva kvality na všetkých úrovniach OVP (štát – región – poskytovateľ OVP / zamestnávateľ / poskytovateľ vzdelávania dospelých). Jeho zámerom je vytvoriť také podmienky, aby všetky tieto súčasti disponovali dostatočnou motiváciou, nástrojmi a prostriedkami k rozvoju a poskytovaniu kvalitného OVP a vzdelávania dospelých.

Význam projektu vnímame napríklad v tom, že pomôže nastaviť jednotnú metodiku posudzovania poskytovateľov celoživotného vzdelávania. Zároveň za relevantné považujeme aj nastavenie systému trasovania absolventov stredných škôl. Tento proces je dôležitý pri posudzovaní kvality OVP na slovenských stredných školách,“ vysvetľuje Kravecová.

Druhý švajčiarsky príspevok

Cieľom projektu je prenos dobrých skúseností a zavedenie prvkov systému duálneho vzdelávania do OVP vo vybraných sektoroch, posilnenie a rozvoj spolupráce škôl s malými a strednými podnikmi či vybudovanie kooperačnej a koordinačnej platformy spolupráce partnerov zapojených do systému vzdelávania. Projekt sa tiež zameriava na inováciu vzdelávacích programov, ktoré by umožňovali vyššiu priepustnosť vo vzdelávacom procese, čím sa zabezpečí efektívne reagovanie na požiadavky zamestnávateľov.

Ako obrovský prínos vnímame ambíciu akceptovať nadstavbové vzdelávanie dospelých v Q odboroch a odrátať ho od vysokoškolského (VŠ) vzdelávania. Táto inovácia odstráni duplicitné vzdelávanie študentov a skráti proces získania 1. a 2. stupňa VŠ vzdelania,“ zdôrazňuje Kravecová. „V neposlednom rade vítame aj zavedenie inštitútu majstrovskej skúšky ako nástroja pokročilých remeselných zručností. Dnes nám podobný inštitút absentuje v dôsledku čoho nepoznáme kvalitu poskytovaných služieb v rámci remesiel. Ide o kariérny rast odborníka (remeselníka) bez VŠ vzdelania. Inšpiráciou nám môže byť zahraničie, kde je úplne bežné, že iba živnostník, ktorý absolvoval majstrovskú skúšku môže zamestnávať ľudí a fakturovať. Ide tiež o efektívny nástroj manažovania podnikateľského prostredia,“ dopĺňa.

REPowerEU

Tento projekt je súčasťou podpory vzdelávania a rozvoja zručností pre zelenú transformáciu. Za cieľ si kladie adaptovať a inovovať existujúce školské vzdelávacie programy na stredných odborných školách vrátane vzdelávacích programov pre učiteľov stredných odborných škôl.

Kvitujeme zameranie na konkrétne vzdelávacie odbory, ktorými sú technik energetických zariadení budov a autotronik. Oba majú z nášho pohľadu potenciál posúvať Slovensko v zelenej transformácii. Tá si totiž vyžaduje nielen moderné technológie, ale aj profesionálov, ktorí ich budú vedieť inštalovať či servisovať,” uzatvára výpočet prínosov pripravovaných projektov ŠIOV z pohľadu APZD Dominika Kravecová.

Scroll top