Ako sa stať členom?

Energetická novela má zároveň posilniť právomoci ÚRSO, teda štátneho orgánu, ktorý určuje regulované ceny energií, kontroluje primerané zisky dodávateľov a mal by ochraňovať odberateľov.

Týka sa to zákona o regulácii, o tepelnej energetike a o podpore obnoviteľných zdrojov. Dozor nad dodržiavaním zákona už nebude vykonávať slovenská obchodná inšpekcia ako doteraz, ale úrad samotný.

Po novom bude môcť firmy aj pokutovať. Najvyššie pokuty vo výške 50-tisíc až 10 miliónov eur sú za porušenie bezpečnosti dodávok plynu či spoľahlivosti sietí a potrubí, ale aj povinností vo všeobecnom hospodárskom záujme, čo je dosť široký pojem. Nariadenia vo všeobecnom hospodárskom záujme napríklad vláda vydávala počas energetickej krízy, keď namiesto úradu sama určovala ceny energií a ich zastropovanie.

Namiesto inšpektorov majú byť zamestnanci úradu oprávnení vstupovať na pozemky kontrolovaných osôb, požadovať od nich potrebné doklady a zdokumentovať ich.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy v pripomienkach žiada, aby kontroly neboli nedôvodné a svojvoľné a aby nešlo o neprimeraný zásah do práv kontrolovanej firmy.Taktiež považujeme za dôležité do návrhu zakomponovať povinnosti úradu a jeho zamestnancov zachovávať mlčanlivosť,“ píše asociácia.

Saková ďalej navrhuje, aby predseda úradu, v súčasnosti Jozef Holjenčík, nebol odvolaný za porušenie zákona v oblasti zverejňovania údajov o ekonomicky oprávnených nákladoch.

S tým zas nesúhlasí únia miest: „Máme názor, že je nežiaduce chrániť predsedu úradu pred dôsledkami na jeho osobu v súvislosti s porušením zákona.

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy sa zase obáva krátkych lehôt, v ktorých budú musieť firmy poskytnúť regulačnému úradu údaje. Lehoty majú byť najmenej päťdňové a určovať ich má úrad.

Asociácia síce chápe snahu o zrýchlenie konania,ale nemôže dochádzať k tomu, aby si úradník svojvoľne určoval neprimerané lehoty a požiadavky, ktoré budú úmyselne nesplniteľné, nevykonateľné alebo stanovené tak, aby pri kontrolovanom subjekte zakladali dôvod neplnenia“.

Viac informácií nájdete v článku na e.dennikn.sk

Scroll top