Ako sa stať členom?

Dane a odvody

V slovenských ekonomických médiách často zaznieva výčitka Európskej komisie aj OECD, že klin v slovenskom daňovo-odvodom koláči je príliš veľký. S novou vládou, ktorá čelí tlaku pre konsolidáciu verejných financií, však prišlo ďalšie zvyšovanie odvodov. Nízkopríjmové skupiny máme dokonca zaťažené viac, ako zahraničie. Tvoria až 46 percent z celkovej ceny práce. Toto zaťaženie ešte viac zvyšujú vysoké stropy sociálneho poistenia a zvýšenie dane z dividend. Úľavy, ktoré by mohli zaťaženie zmierniť, sa valorizujú pomalšie, ako mzdy v národnom hospodárstve. Zjednodušene sa dá povedať, že zvyšovanie reálnych príjmov sa deje len z prostriedkov zamestnávateľov, štát ani nehľadá formu spolupodieľania.

Riešenia APZD:

 • zníženie daňovo-odvodového zaťaženia
 • zavedenie účinných odpočítateľných položiek na sociálne aj zdravotné poistenie, aby sa znížila čistá mzda nielen nízkopríjmových zamestnancov
 • zrušenie ročného zúčtovania sociálneho poistenia
 • zníženie maximálneho vymeriavacieho základu na úroveň zahraničia
 • dlhodobejším opatrením je reforma spôsobu financovania samospráv alebo zmena celkového daňového mixu.

Otázky miezd a najímania cudzincov

Úlohou minimálnej mzdy je zabrániť pracovnej chudobe. Tento pojem však nepoznáme, ani nie je vyčíslený, naviac je v každom kraji úplne iný. Poskytujeme viac príplatkov ako v zahraničí a ešte ich aj kumulujeme, čo len podporuje prácu v neštandardných časoch.

Minimálna mzda rástla za ostatných desať rokov rýchlejšie ako priemerná mzda a najmä produktivita práce. Týka sa síce len štyroch percent zamestnancov, no jej napojenie na príplatky ovplyvňuje väčšinu zamestnávateľov. Vysoká minimálna mzda voči produktivite práce robí zamestnancov drahšími, než by museli byť.

APZD v tejto otázke navrhuje:

 • zriadiť pracovnú skupinu, ktorá odborne a na základe dát ako produktivita, ekonomický rast, miera ekonomickej chudoby, vyhodnotí optimálnu úroveň minimálnej mzdy
 • minimálna mzda má nasledovať odporúčania smernice EÚ a má byť odpolitizovaná – nezávislá na vládnej moci
 • príplatky odpojiť od minimálnej mzdy a naviazať na vhodnejší ekonomický ukazovateľ alebo ich sfixniť

Kurzarbeit

Kľúčovým v čase kríz sa ukázal byť tzv. Kurzarbeit. Podľa APZD je preto potrebné jeho ďalšie posilnenie, keďže pre Slovensko predstavuje konkurenčnú výhodu. Cieľom Kurzarbeitu je akumulácia prostriedkov na horšie časy, ktoré nevyhnutné prídu, no aktuálny stav účtu je nula. Prostriedky z tohto fondu sú priebežne presúvané aj do iných fondov, napríklad na starobné dôchodky. Slovensko sa tak nepripravuje na horšie dni.

Pre tieto dôvody APZD navrhuje:

 • aby sa nevyčerpané prostriedky z fondu nepoužívali na iné účely, ale akumulovali sa ako zdroj pre krízový čas
 • predĺženie doby poskytovania zo šiestich na 12 mesiacov

Neflexibilné podmienky zamestnávania

Problémom je aj flexibilita trhu práce, ktorá je považovaná za súčasť slovenskej konkurencieschopnosti. Podmienky zamestnávania sú však na Slovensku vyslovene rigidné a viaceré ustanovenia Zákonníka práce už dávno nemajú opodstatnenie.

APZD navrhuje:

 • tvorbu benefitného sociálneho systému je vhodné ponechať na firmách
 • zlepšeniu prostredia pomôže aj digitalizácia, prinajmenšom v podobe elektronického podpisovania dokumentov
 • sflexibilnenie príjmania, ale aj prepúšťania zamestnancov. Neznamená to znižovanie ochrany zamestnancov, ako je to často mylne prezentované. Trh práce sa musí prispôsobiť úrovni ostatných krajín EÚ, novým formám zamestnávania a očakávaniam zamestnancov.
 • kolektívne vyjednávanie potrebuje nové pravidlá s nastavením pravidiel plurality a zachovaním súčasného stavu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa
 • kolektívne vyjednávanie by malo zostať právom, nie povinnosťou nielen pre podniky, ale aj pre zamestnancov
 • nevyhnutné sa musí stať zrušenie absolútnej objektívnej zodpovednosti. Nie je možné, aby odberateľ služieb niesol právnu zodpovednosť za nelegálne zamestnávanie u svojho dodávateľa, keďže nemá žiadne mechanizmy, ktorými by jej mohol zabrániť.

Riešenia APZD v otázkach predčasných dôchodkov či národných víz sme predostreli v článkoch, ktoré sú k dispozícii na našom webe. 

Scroll top