Ako sa stať členom?

Prinášame vám stručný prehľad:

 1. Termíny prijímacieho konania sú stanovené pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania
  1. termín – 4. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 5. 5. 2023
  2. termín – 9. 5. 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. 5. 2023

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest pre žiakov, je 20. 6. 2023, z organizačných dôvodov môže prijímacia skúška skončiť 21. 6. 2023.

 1. Zoznam odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie zdravotnej spôsobilosti zverejnilo ministerstvo školstva a k prihláške v týchto odboroch sa povinne prikladá aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
 2. Výber žiaka pre duálne vzdelávanievydanie potvrdenia o zabezpečení odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v SDV. Uvedené potvrdenie vydáva zamestnávateľ najneskôr do 30. 3. 2023.

Pozn.: Podľa dohody so školou, môže zamestnávateľ osloviť aj uchádzačov, ktorí podali prihlášku na školu bez potvrdenia o zabezpečení OVP v SDV. Oslovovanie týchto žiakov a vydávanie potvrdení o zabezpečení OVP v SDV môže zamestnávateľ podľa dohody so školou realizovať najneskôr do termínu prijímacej skúšky alebo do dňa rozhodovania riaditeľa školy o prijatí žiaka, ak sa nedohodol iný termín. 

 1. Podmienky prijímacieho konania na OVP v SDV určuje riaditeľ v spolupráci so zmluvným zamestnávateľom. Podmienky zverejňuje škola najneskôr 30. 11. 2022.
 2. V rámci určovania počtu žiakov na prijatie do 1. ročníka je definovaný aj počet žiakov, ktorých možno prijať do odborov v SDV. Údaje zverejní škola najneskôr do 31. 3. 2023 na svojom webovom sídle. V záujme optimálneho nastavenia počtu žiakov na prijatie pre SDV, sa odporúča, aby škola najneskôr do konca januára oslovila zmluvných zamestnávateľov vo veci určenia počtu učebných miest pre SDV pre prijímacie konanie do 1. ročníka.
 3. Škola informuje zmluvného zamestnávateľa o počte nenaplnených miest pre SDV a zároveň mu posiela zoznam prijatých žiakov bez potvrdenia zamestnávateľa v SDV. Zamestnávateľ ich v spolupráci so školou môže osloviť.
 4. Zamestnávateľ pozve vybraného žiaka a jeho zákonného zástupcu na prerokovanie učebnej zmluvy a podmienok poskytovania praktického vyučovania, ak sa dohodnú, uzatvoria učebnú zmluvu a to najneskôr do 15. 9. 2023. V prípade nenaplnených miest, môže zamestnávateľ uzatvoriť učebnú zmluvu so žiakov 1. ročníka až do 31. 8. 2024.

Viac informácií a dokumentov o prijímacom konaní na stredné odborné školy

Scroll top