Ako sa stať členom?

Priemyselné podniky majú záujem odpad prioritne recyklovať. Recyklácia je najlepšia, najekologickejšia a v mnohých prípadoch aj veľmi zisková forma spracovania odpadu. Existujúce kapacity koncových spracovateľských zariadení však aj z dôvodu výrazného rozvoja priemyslu nestačia na pokrytie dopytu. Priemysel je pripravený na recykláciu ako najefektívnejšiu formu spracovania odpadov, avšak čelí vážnemu nedostatku kapacít na spracovanie a energetické zhodnotenie nezrecyklovateľného odpadu,“ upozorňuje Andrej Lasz, generálny sekretár Asociácie priemyselných zväzov a dopravy.

Vytvára to výrazný tlak na firmy, ktoré sú nútené vyvážať odpad za hranice Slovenska, čo je neudržateľné a často finančne nákladné. „Situácia je alarmujúca. S nábehom výroby nových ohlásených investícii v oblasti automobilovej výroby môže prísť bez okamžitých opatrení ku kolapsu spracovateľských kapacít v horizonte nasledujúcich 2 až 5 rokov,“ varuje Ján Chovanec, generálny riaditeľ Zväzu odpadového priemyslu.

Reagujeme nedostatočne na európske trendy

Moderné odpadové hospodárstvo zahŕňa minimálne skládkovanie, maximálnu recykláciu a energetické využitie odpadov, čo prispieva k surovinovej a energetickej sebestačnosti. V Európe je trend minimalizovať odpad končiaci na skládkach a zvyšovať mieru recyklácie a energetického zhodnotenia. Slovensko na to musí reflektovať budovaním potrebných kapacít. V súčasnosti sú však u nás len dve mestá, ktoré disponujú zariadeniami na energetické využitie odpadu (ZEVO) – Bratislava a Košice. „Tieto zariadenia predstavujú ekologický, efektívny a ekonomicky výhodný spôsob nakladania s odpadmi, ktorý zároveň produkuje a dodáva domácnostiam lacné teplo a elektrickú energiu,“ približuje Ladislav Halász, riaditeľ úseku inovácií a rozvoja KOSIT a.s.

Kritická situácia vyžaduje okamžité opatrenia

Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Zväz odpadového priemyslu a spoločnosť Kosit vyzývajú k urgentnému prijatiu opatrení, ktoré pomôžu odvrátiť hroziaci kolaps spracovateľských kapacít a zároveň podporia prechod Slovenska k obehovému hospodárstvu. Zjednodušenie administratívnych procesov ohlasovania nebezpečného odpadu by mohlo byť krokom správnym smerom. „Vytvorenie akčného plánu pre nakladanie s nebezpečnými odpadmi na národnej úrovni, ktorý by podporil budovanie regionálnych centier pre zneškodňovanie nebezpečných odpadov, ako aj intenzívnejšia podpora ZEVO by mohli predstavovať kľúč k vyriešeniu súčasného alarmujúceho stavu,“ uzatvára Andrej Lasz.

Scroll top